Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 19. júna 2018 zobraziť celý profil

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2019 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

Od 1. júla 2018

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky

Sociálna poisťovňa bude od júla 2018 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyššiu sumu dôchodku. Spôsobí to navýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré je 100 % sumy životného minima.

Do 30. júna 2018 je životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 199,48 eur mesačne. Základná suma pre dôchodcu ako povinného je 100 % sumy životného minima, teda 199,48 eur mesačne a od 1. júla 2018 to bude 205,07 eur mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % sumy životného minima, teda v súčasnosti 99,74 eur mesačne, táto suma sa zvýši na 102,53 eur mesačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v prospech ktorej sa zrážky vykonávajú, výživné na maloleté dieťa.

Zvýšenie sumy životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy suma dôchodku je nižšia ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať.

Po zmene sumy životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v mesiaci august 2018, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za mesiac júl 2018 zrazené navyše.

Od 1. júla 2018

Predčasný starobný dôchodok

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2 – násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eur mesačne.

Od 1. januára 2019

Dôchodok zvýšený na výšku minimálneho dôchodku

Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Zmena sumy životného minima v druhom polroku 2018 by teda znamenala zvýšenie hraníc minimálneho dôchodku od 1. januára 2019.

Najnižšia hranica, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo sumy 271,30 eur mesačne na sumu 278,90 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2019 nebude môcť byť nižšia ako 278,90 eur mesačne.

zdroj: Sociálna poisťovňa