EkonomikaFinancieFinancie na podnikanieKrízový manažmentManažmentSlovenskoStrategický manažment xa Publikované 7. februára 2023 zobraziť celý profil

V dotačnej schéme na zvýšené ceny energií za august a september 2022 bolo jednou z podmienok, že firma neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania. Podobnú podmienku očakávajú odborníci aj pri novej dotačnej schéme pre rok 2023, ktorú by mala vláda ohlásiť v priebehu februára.

Ako upozorňuje odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton, problémom je, že štát považuje za nelegálne zamestnávanie aj situáciu, ak firma zabudne prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne do 7 dní od nástupu do práce. Ak by firma požiadala o dotáciu, získala ju a kontrola by následne zistila toto “nelegálne” zamestnávanie, firme hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu. Štát by mal podľa odborníkov upresniť túto podmienku v prípade dotácií na energie.

ONESKORENÉ PRIHLÁSENIE BY NEMALO BYŤ PREKÁŽKOU PRI DOTÁCII NA ENERGIE

Je bežné, že najmä veľké firmy kvôli množstvu formálnych povinností jednoducho zabudnú včas prihlásiť zamestnanca. Označovať neskoré prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne za nelegálne zamestnávanie je príliš prísnou podmienkou. Ak formálna chyba bráni firme získať dôležitú dotáciu na energie, respektíve jej hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu, tak toto sa zdá byť neprimeraný postih. Cieľom dotácie na energie je predsa ochrániť firmy pred existenčnými problémami. Táto podmienka je zbytočnou prekážkou, ktorá môže účinnú pomoc zhatiť,” hovorí Jana Kyselová, riaditeľka mzdového oddelenia poradenskej spoločnosti Grant Thornton

ODBORNÍČKA NAVRHUJE UPRESNIŤ PODMIENKU NELEGÁLNEHO ZAMESTNÁVANIA

Odborníčka preto navrhuje, aby ministerstvo hospodárstva explicitne definovalo medzi podmienkami čerpania dotácie Inšpektorátom práce preukázané nelegálne zamestnávanie. „Namiesto nelegálneho zamestnávania ako podmienky, ktorá podľa legislatívy zahŕňa aj oneskorené nahlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, by firmy dostali jasnú informáciu, že vylučujúcou podmienkou je jednoznačne v minulosti zistená práca načierno,“ navrhuje Jana Kyselová.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak by sa to nepodarilo ešte pred vyhlásením výzvy, niektoré firmy by mohli byť zneistené a nepodať z tohto dôvodu žiadosť, čo by mohlo ohroziť ich prežitie, a tým aj pracovné pozície zamestnancov. „Je to výrazne jednoduchšia cesta, ako snažiť sa z legislatívy vypustiť oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne z definície nelegálneho zamestnávania,“ dodáva Jana Kyselová.

AKO ZÁKONY DEFINUJÚ NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní  sa za nelegálne zamestnávanie pokladá aj situácia, ak si „zamestnávateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z., a to do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. na prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak táto kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra.“ Uvedené  sa týka pracovnoprávnych vzťahov alebo štátnozamestnaneckých pomerov podľa zákona č. 55/2017 400/2009 Z. z..

„Ak teda firma prekročila lehotu 7 dní na prihlásenie zamestnanca, je v očiach štátu nelegálnym zamestnávateľom. Pritom, ak firma reálne chce zamestnávať „načierno“, nebude prihlasovať zamestnanca vôbec. Máme za to, že oneskorené prihlásenie by mal považovať štát maximálne za priestupok, ale rozhodne nie za prekážku v žiadosti o akúkoľvek štátnu pomoc,“ hovorí Jana Kyselová, a dodáva: „Zo skúsenosti vieme, že mnohí zamestnávatelia pod nelegálnym zamestnávaním chápu len zamestnávanie fyzických osôb “načierno”, čiže bez pracovnej zmluvy. Vôbec netušia, že aj oni sú nelegálnymi zamestnávateľmi, ak niekoho nestihli včas prihlásiť do Sociálnej poisťovne.“

FIRMY NEBUDÚ VEDIEŤ, ČO MAJÚ ROBIŤ

Problémom je, že legislatíva neumožňuje oneskorené nahlásenie zamestnanca napraviť. Firma tak získa „nálepku“ nelegálneho zamestnávateľa.

Pri schéme na zvýšené ceny energií za august a september 2022 firma v žiadosti musela potvrdiť, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o príspevok. Ťažká situácia preto čaká firmy, ktoré už podali žiadosť o dotáciu na energie a následne zistia, že pred časom niekoho neskoro prihlásili do Sociálnej poisťovne. „Majú firmy celú žiadosť vziať späť? Ak aj dostali dotáciu, majú ju okamžite vrátiť, aby nečelili podozreniu zo subvenčného podvodu? Táto situácia je ďalší dôvod, prečo upresniť podmienku ešte pred vyhlásením novej schémy, a problém bude vyriešený,“ navrhuje Jana Kyselová z Grant Thornton. 

AKO DEFINUJE ZÁKON 82/2005 Z.Z. NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE 

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom:

a)     medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 55/2017 400/2009 Z. z., 

b)     medzi zamestnávateľom a pracujúcim je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 55/2017 400/2009 Z. z., ale zamestnávateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z., a to do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. na prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak táto kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra, 

c)      zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti,, 

d)     zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti. https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/nelegalna-praca-nelegalne-zamestnavanie/

AKÉ PODMIENKY MUSEL SPĹŇAŤ ŽIADATEĽ O DOTÁCIU NA ENERGIE ZA OBDOBIE AUGUST-SEPTEMBER 2022:

  • vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; 
  • nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii; 
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania; 
  • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti; 
  • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia; 
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; 
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Zdroj: Grant Thornton