BezpečnosťOchrana osobných údajov/GDPRPodnikanie xa Publikované 7. októbra 2019 zobraziť celý profil

V súčasnej dobe snáď ani neexistuje webová stránka, ktorá by vôbec nevyužívala súbory cookie. Aj napriek tejto skutočnosti však možno v praxi badať zásadné rozdiely v nastavovaní cookies a plnení si povinností, ktoré s nimi súvisia. Jedno z najaktuálnejších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ z 1.októbra 2019 prináša jednoznačnú odpoveď na čiastkové otázky, ktoré sa týkajú postupu získavania súhlasu s cookies od používateľov internetových stránok.

Vopred označené políčko

Súdny dvor sa v predmetnom rozhodnutí vysporiadaval s otázkou, či je možné predškrtnuté políčko pri súhlase s cookies považovať za riadne daný súhlas. Súdny dvor dospel jednoznačne k záveru, že v takejto situácii súhlas nie je daný správne, nakoľko nemožno vylúčiť, že používateľ si takéto políčko pred pokračovaním v činnosti na internetovej stránke ani nemusel všimnúť.
V prípade, ak teda využívate súbory cookie, pre ktoré potrebujete súhlas používateľa, tak takýto súhlas musí byť daný aktívne. Vopred označené začiarkovacie políčko, ktorého označenie musí používateľ zrušiť, aby tak odmietol dať svoj súhlas, nepredstavuje účinne daný súhlas.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že daný prípad sa týkal cookiesspracúvania osobných údajov, ktoré boli používané na reklamné účely. Pri tomto type cookies sa vyžaduje danie súhlasu. Súdny dvor však neriešil, ako sa vysporiadať s tými cookies, ktoré sa považujú za tzv. essential, t.j. ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky. K tejto problematike však zaujali postoj už viaceré dozorné úrady, pričom ich závery môžete nájsť v našom článku – Nové komplexné usmernenie: Ako správne používať cookies?

Súkromie aj bez osobných údajov

Súdny dvor zároveň konštatoval, že akékoľvek informácie uložené v koncovom zariadení používateľov elektronických komunikačných sietí (t.j. v notebooku, tablete, telefóne) sú súčasťou súkromia používateľov, a to bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje alebo nie.

Podľa Súdneho dvora, ktorý zároveň v tomto smere odkázal na odôvodnenie 24 Smernice 2002/58, je cieľom tohto prístupu najmä chrániť používateľov pred nebezpečenstvom, že skryté identifikátory alebo iné podobné zariadenia preniknú do koncového zariadenia týchto užívateľov bez ich vedomia. Z tohto dôvodu je preto potrebné žiadať súhlas a plniť si informačnú povinnosť aj v prípade, ak cookies neobsahujú informácie, ktoré by bolo možné považovať za osobné údaje dotknutých osôb podľa GDPR.

Aké informácie nezabudnúť poskytnúť?

Súdny dvor v neposlednom rade potvrdil, že používateľov internetových stránok je potrebné informovať nielen o účele spracúvania údajov, ale aj o dĺžke funkčnosti súborov cookie, ako aj o skutočnosti, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k týmto cookies.

Zhrnúc vyššie uvedené je zrejmé, rozhodovacia prax súdov začína s konečnou platnosťou riešiť otázky, ktoré sa týkajú nielen ochrany osobných údajov, ale aj súkromia jednotlivcov. Určite bude zaujímavé, ako sa s danou oblasťou vysporiada zákonodarca v novo pripravovanom e-Privacy nariadení, najmä či bude vychádzať z doterajších rozhodnutí Súdneho dvora alebo si zvolí úplné novú cestu.