Právna poradňaPrávo a legislatíva xa Publikované 18. februára 2021 zobraziť celý profil

S manželkou sme uzavreli civilné manželstvo na matričnom úrade pred 4 rokmi. Do manželstva sme vstúpili po 3-ročnom vzťahu a spolužití v spoločnej domácnosti. Na začiatku bolo manželstvo harmonické, po roku sa začali objavovať prvé problémy. V súčasnosti kvôli pretrvávajúcim konfliktom nežijeme jeden rok v spoločnej domácnosti. Manželstvo je bezdetné. Je možné rozviesť sa bez toho, aby súd nariadil pojednávanie? Môžeme sa rozviesť bez súdu podpísaním dohody povedzme na notárskom úrade? Platí sa za podanie návrhu na rozvod manželstva súdny poplatok? Ak áno, v akej výške? 

Odpoveď:

Pri čítaní otázky čitateľa si autor spomenul na známu tézu:

Rozvodom manželstva sa problémy len začínajú.

Autor s týmto výrokom rozvodových právnikov súhlasí. Ak manželstvo vstúpilo do štádia rozvrátenosti, dôležité je, aby sa obaja manželia na rozvode manželstva dohodli. 

Podľa platnej právnej úpravy môže manželstvo rozviesť výlučne súd

Platí to bez ohľadu na to, či manželia uzavreli manželstvo civilnou alebo cirkevnou formou. Autora sa klienti často spytujú, či sa nemôžu vyhnúť súdnemu procesu a podpísať „rozvodové papiere“ napríklad pred notárskym úradom. Platná legislatíva to neumožňuje a čitatelia majú takýto postup odpozorovaný pravdepodobne z amerických filmov. Platí to aj v prípade, ak obidvaja manželia s rozvodom súhlasia a manželstvo je bezdetné.

V praxi by sa autor k takémuto riešeniu problému priklonil a v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka by pripustil rozvod manželstva bezproblémovou formou bez súdneho pojednávania. Klienti sa často pýtajú, či ich súd rozvedie na prvom pojednávaní a či súd rozvedie manželstvo aj bez prítomnosti jedného z manželov. Súd rozvedie manželstvo na prvom pojednávaní, ak obidvaja manželia s rozvodom súhlasia. Súd vo výnimočných prípadoch manželstvo rozvedie aj bez prítomnosti jedného z manželov. Takéto prípady sú v praxi zriedkavé a nastanú najmä vtedy, ak odporca žije v zahraničí a zašle súdu písomný súhlas s rozvodom manželstva. 

Článok pokračuje pod reklamou

V interpretovanom prípade je z hľadiska náročnosti súdneho konania relatívnou výhodou, že manželstvo je bezdetné. Súdu tým odpadne riešenie otázok týkajúcich sa výživného a styku rodičov s maloletými deťmi na čas po rozvode. Súd v rozsudku rozhodne, že manželstvo účastníkov sa rozvádza. Obidvaja manželia sa môžu vzdať odvolania priamo na rozvodovom pojednávaní. Sudca expeduje písomné vyhotovenie rozsudku štandardne v 30-dňovej lehote od pojednávania.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení môže súd manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi. Platná legislatíva pozná jediný dôvod na rozvod manželstva: vzťahy medzi manželmi sú tak hlboko a vážne rozvrátené, že manželstvo neplní spoločenský účel.

Autor sa stretol s prípadmi, kedy dôvodom rozvodu bola neplodnosť jedného z manželov, fyzické a verbálne ataky, prípadne alkoholizmus a manželská nevera. Za podanie návrhu na rozvod manželstva sa platí súdny poplatok vo výške 66 €. Súdny poplatok platí navrhovateľ. Ideálne je, ak súdny poplatok zaplatí v e-kolkoch pri podaní návrhu. V opačnom prípade sa rozvodové konanie natiahne, pretože súd najprv vyzve navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku a až potom začne konať vo veci. 

V prípade permanentných konfliktov je manželstvo potrebné rozviesť

Autor zastupoval klienta, ktorý si rozdelil so zákonnou polovičkou byt geometricky čiarami na dve polovice, pričom náprotivok mal zákaz vstupu na územie druhého manžela. Realitou bol prípad, kedy jeden z manželov zamkol chladničku zámkom.

V praxi sa stal aj prípad dlhotrvajúceho súdneho konania, kedy rozvod trval 3 roky, jeden manžel napadol prvostupňový rozsudok odvolaním, pričom nechýbali trestné oznámenia na protistranu a znalci vyprodukovali v priebehu procesu 3 znalecké posudky. Preto sa týmto scenárom treba vyhnúť a dohodnúť sa pred začatím pojednávania na rozvode manželstva na základe schopnosti obidvoch (ex)manželov robiť kompromisy. 

Za autorom prišli obidvaja manželia s tým, že sa chcú rozviesť, a aby ich obidvoch právne zastupoval v súdnom konaní

Toto v praxi nie je možné, pretože advokát môže zastupovať iba jedného z manželov: v opačnom prípade by to bol konflikt záujmov, pretože druhý z manželov je odporca, a teda protistrana v súdnom konaní. Advokát môže vystupovať v úlohe mediátora a viesť obidvoch rozvádzajúcich sa manželov k tomu, aby sa detailne dohodli na všetkých podmienkach rozvodu manželstva.

Autor zastupoval v rozvodovom konaní klienta, ktorý žil dlhodobo v Austrálii, a ktorého manželka rovnako žila na tomto kontinente. Kvôli rozvodovému pojednávaniu nechcel ani jeden z manželov podniknúť skoro 24 hodinovú cestu s viacerými prestupmi letecky. Autor docielil to, že súd manželstvo obidvoch účastníkov rozviedol. Stalo sa tak ale až na 3. pojednávaní, pričom obidvaja manželia museli doručiť súdu písomné stanovisko, že výslovne súhlasia s rozvodom manželstva.

Autor zastupoval aj klientku, ktorá sa rozvádzala s manželom colníkom, pričom rozvodové konanie trvalo 3 roky. Medzičasom sa klientka odsťahovala z východu do Bratislavy a našla si nového partnera, s ktorým čakala dieťa. Zákonná domnienka otcovstva ale svedčila v tom čase ešte stále manželovi. V rámci jedného balíka autor riešil 4 kauzy: súdne konanie o rozvod manželstva, konanie o určenie otcovstva, konanie o určenie mena a priezviska a konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Po týchto skúsenostiach autor na niekoľko rokov prestal preberať prípady týkajúce sa rozvodov manželstva.

Za autorom prišiel jeden potenciálny klient, mäsiar, ktorý sa chcel rozviesť s manželkou. Na otázku, čo je dôvod podania návrhu na rozvod manželstva, odpovedal, že má vysoké príjmy a že podľa neho manželka z týchto príjmov neakumulovala dostatočné úspory. Keďže to nie je dôvod na rozvod manželstva, autor prípad odmietol.

Autor zastupoval v rámci bezplatnej právnej pomoci aj prípad vydatej klientky, ktorej manžel dlhodobo pracoval v Anglicku. Ona zostala tehotná, ale keďže jej manžel vedel, že je neplodný, bol si istý že dieťa nie je jeho. Klientka sa chcela rýchlo rozviesť, aby nebol problém s určením otcovstva a priezviska novonarodeného dieťaťa. Manžel žijúci vo Veľkej Británii odmietal prísť na rozvodové pojednávanie. Sudkyňa nakoniec manželstvo na treťom pojednávaní rozviedla.