Duševné vlastníctvoHR/PersonalistikaKontrolyKoronavírus COVID-19Krízový manažmentSlovensko xa Publikované 17. januára 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu a vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom. Kontrolou vnútorného trhu SOI tiež zisťuje, či sa výrobky (s výnimkou potravín, kozmetických výrobkov a liečiv) predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami a v správnej kvalite, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z deklarácie výrobcu, uvádza sa v popise činnosti obchodnej inšpekcie.

Zoznam nebezpečných výrobkov

SOI v rámci výkonu svojej činnosti vedie na svojom webovom sídle register nebezpečných výrobkov. Ten sa člení na ,,Národný trh SR, Upozornenia, Jednotný trh EÚ – systém RAPEX a Motorové vozidlá“.

Ak potrebujete v podnikaní počas COVID-u pomôcť, kontaktujte odborníkov

Nebezpečný respirátor

SOI zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje podľa SOI riziko ohrozenia zdravia a preto ho považuje za nebezpečný výrobok. Ide o Filtračnu tvárovú polmaskú – respirátor KN95, HG – KN95, vyrobenú v Číne s katalógovým číslom výrobku daným dovozcom – DB 2002. Výrobok je balený v priesvitnom celofánovom balení po 10 kusov. Na respirátore je uvedené označenie KN 95.

Nezachytáva častice

Filtračný materiál pri používaní dostatočne nezachytáva častice šíriace sa vzduchom pre typ respirátora FFP2 a nevyhovel tak požiadavke v parametri „prienik filtračného materiálu“.

Cez masku by mohlo prejsť nadmerné množstvo častíc alebo mikroorganizmov, zadržiavanie častíc filtračným materiálom pri používaní respirátora je nedostatočné.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pre zdravotné riziko je zakázaný predaj

,,SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a spätné prevzatie a súčasne uložila kontrolovanému subjektu povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny“, uvádza SOI na svojom webe.

Vzhľadom na zdravotné riziká, SOI odporúča prestať používať tento nebezpečný výrobok.

Foto: SOI

Zdroj: SOI