EkonomikaSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 10. októbra 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Cieľom výzvy je podporiť inovačné aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a tiež aktivitami zameranými na ochranu práv duševného vlastníctva. Každý podporený projekt musí preukázať súlad s niektorou z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie, 
  • Zdravé potraviny a životné prostredie,
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, prípadne ochranu práv duševného vlastníctva

V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur. Žiadosti budú posudzované v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch  hodnotiacich kôl sú naplánované na 31. januára a 29. marca 2019.

Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh.

Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásenej výzvy môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu alebo prostredníctvom e-mailovej adresy na vyzvy@mhsr.sk.

Výzva svojím zameraním na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 2.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.