DaneDaňové poradenstvoDigitálne platformyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 28. februára 2019 zobraziť celý profil

Moderné technológie nám prinášajú čoraz viac možností podnikania alebo možnosti jednoduchého privyrobenia si, napríklad aj v súbehu s riadnym pracovným pomerom. V súčasnosti je pojem zdieľaná ekonomika veľmi vyhľadávaným pojmom u širokej verejnosti. Jednou z takýchto možností je aj veľmi žiadaná zahraničná digitálna platforma Taxify. V tomto článku sa budeme venovať konkrétne tomuto poskytovateľovi digitálnej platformy a všetkým náležitostiam, ktoré v súčasnosti sú, resp. budú potrebné po nadobudnutí účinnosti novelizácie zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Taxify – ako začať? 

Prvým krokom k začatiu využívania aplikácie Taxify je potrebná registrácia partnerského vodiča, ku ktorej je potrebné spoločnosti Taxify doložiť dokumenty obsahujúce osobné údaje (občiansky preukaz, vodičský preukaz). Ďalším dokumentom, ktorý vyžaduje Taxify, je doloženie výpisu z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie obsahovať závažné priestupky v cestnej premávke.
Posledným dokumentom je preukázanie trestnej bezúhonnosti formou výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Živnosť, s. r. o. alebo … ?

Pri registrácii v portáli Taxify je možnosť zadať IČO. Taxify však príjme aj registráciu bez zadania IČO. Túto možnosť však neodporúčam. V zásade existujú 3 možnosti ako legálne podnikať, prípadne privyrábať si prostredníctvom Taxify bez vzniku neskorších možných komplikácií a sankcií.
Prvou je podnikanie prostredníctvom založenej živnosti, druhou je podnikanie prostredníctvom s. r. o. Treťou možnosťou je forma pracovno-právneho vzťahu so spoločnosťou, ktorá už je partnerom Taxify. Pri tejto forme však treba venovať osobitnú pozornosť s ohľadom na uzatvorený typ zmluvy.

Nakoľko sa jedná o pravidelnú činnosť vykazujúcu charakter závislej činnosti, je potrebné mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce, a v nadväznosti k nim, povinné súvisiace daňové a odvodové zaťaženie. Táto forma sa vzhľadom na vysoké odvodové zaťaženie prípadného zamestnávateľa javí ako najmenej výhodná.

Podnikanie v Taxify

Pri podnikaní prostredníctvom zahraničnej digitálnej platformy Taxify vzniká slovenským zdaniteľným osobám viacero povinností v nadväznosti na fakt, že spoločnosť Taxify svoje služby dodáva ako zahraničná osoba. Slovenským zdaniteľným osobám (ktorým nevznikla registračná povinnosť pre DPH podľa §4 Zákona o DPH) vzniká ešte pred prijatím služby z iného členského štátu registračná povinnosť podľa §7a Zákona o DPH. Povinnosť odviesť daň je v tomto prípade povinný príjemca služby, teda slovenská zdaniteľná osoba.

Od 1. januára 2018 vznikla zákonná povinnosť poskytovateľom zahraničných digitálnych platforiem si v tuzemsku zriadiť sídlo, resp. stálu prevádzkáreň. Taxify stálu prevádzkáreň zaregistrovanú nemá, podľa informácií z Finančnej správy SR v súčasnosti už prebieha jej registrácia z úradnej moci.

Súčasne vznikla slovenským zdaniteľným osobám (pokiaľ poskytovateľ zahraničnej digitálnej platformy v tuzemsku nezaregistruje stálu prevádzkáreň) povinnosť odvádzať zrážkovú daň z digitálnej platformy vo výške 19 % z prijatých faktúr súvisiacich s používaním zahraničnej digitálnej platformy.

Vznik tejto povinnosti je však podmienený spôsobom, akým sa rozhodne účtovná jednotka účtovať o nákladoch za používanie zahraničnej digitálnej platformy.
V prípade, ak tieto budú účtované ako výdavky ovplyvňujúce daň z príjmov, v tomto prípade vzniká povinnosť odvádzať zrážkovú daň z digitálnej platformy. V opačnom prípade tak účtovná jednotka nie je povinná urobiť.

Najlepšia alternatíva: – osobný názor

Po zvážení všetkých aspektov a osobných skúseností s ohľadom na fakt, že podnikaniu cez platformu Taxify sa predovšetkým venujú fyzické osoby, u ktorých tento príjem tvorí iba vedľajší príjem, sa ako najpríjemnejšou alternatívou naskytuje možnosť založenia živnosti, v súbehu s riadnym pracovným pomerom, kde v prípade obmedzených ročných príjmov plynúcich z používania digitálnej platformy používateľovi zahraničnej digitálnej platformy, nevznikne povinnosť uhrádzať preddavky na sociálne poistenie.

Príklad:

Slovenská zdaniteľná osoba, (živnostník) sa rozhodne poskytovať služby prostredníctvom zahraničnej digitálnej platformy Taxify.

  1. Registrácia pre DPH podľa §7a.
  2. Poskytovanie služieb prostredníctvom zahraničnej digitálnej platformy.
  3. Prijatie faktúry od poskytovateľa zahraničnej digitálnej platformy.
  4. Tuzemské samozdanenie prijatej faktúry od poskytovateľa zahraničnej digitálnej platformy (prijatie služby z iného členského štátu EÚ, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa §15 ods. 1 Zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby).
  5. Účtovanie prijatej faktúry – ako náklad ovplyvňujúci daň z príjmov, resp. neovplyvňujúci daň z príjmov.
  6. Zrážková daň z digitálnej platformy – v závislosti na bode. č. 5.

Zmeny po nadobudnutí účinnosti novelizácie Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Priama aplikácia novely zákona o cestnej doprave v praxi ukladá viacero povinností ako prevádzkovateľom, tak aj vodičom Taxify. Hlavnou a zásadnou zmenou je potreba získania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby, pre samotných vodičov (nepodnikateľov) je ďalší výkon činností po 1. apríli 2019 obmedzený až do doby získania tzv. preukazu vodiča taxislužby.

Novelizácia zákona prináša tiež ďalšie zmeny, ako aj tie vyššie spomenuté, kladú v značnej miere zvýšené finančné náklady pre samotných poskytovateľov služieb prepravy, ako aj vodičov Taxify, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí v cenách poskytovaných služieb.

Záver:

Pre tých, ktorých možno a pravdepodobne odradila zložitá legislatíva v oblasti DPH a zdaňovania digitálnych platforiem, existuje aj pozitívna správa. Samotné Taxify si tu už v 01/2019 ako zahraničná osoba zriadilo slovenskú s. r. o. – a od dátumu, kedy služby začnú poskytovať prostredníctvom slovenskej zdaniteľnej osoby, odpadnú všetky vyššie spomenuté povinnosti, samozrejme, okrem úhrady dane z príjmov.


O autorovi

Rastislav Hanczko – 8 rokov som pôsobil na sekcii ekonomiky MV SR. Momentálne žijem v Bratislave, kde sa venujem účtovníctvu prostredníctvom vlastnej firmy. Zaujala ma téma okolo digitálnych platforiem. Aktuálne je to spoločnosť Taxify, ktorú sledujem a zisťujem si informácie, ktoré následne odovzdávam ďalej. Vidím v tomto smere nedostatok informácii a mnoho účtovníkov ako sa v danej oblasti „stráca“ – chcem im pomôcť. Okrem toho mám rád cestovanie, vzdelávanie a rýchle autá 🙂

Kontakt: 0948 254 361 / mail: rastislav.hanczko@gmail.com