Duševné vlastníctvoFinančná správaKontrolyPodnikanieSlovensko xa Publikované 29. marca 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) prišla s iniciatívou v roku 2021 zrealizovať v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR národný sektorový program zameraný na kontrolu výrobkov vstupujúcich na jednotný trh EÚ.

SOI tak pristúpila k zvýšenému počtu kontrol výrobkov pri ich vstupe na trh EÚ, kde hlavným cieľom bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov, pri uvádzaní jednotlivých druhov sortimentných skupín výrobkov na jednotný trh EÚ.

Kontrolovali formality a odoberali vzorky

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie povinného označovania jednotlivých sortimentných druhov výrobkov, sprievodnú a technickú dokumentáciu, ale aj odber vzoriek za účelom preverenia ich bezpečnosti a zhody s technickými požiadavkami.

Článok pokračuje pod reklamou

1/4 výrobkov nespĺňa podmienky

So stanovenými požiadavkami platných právnych predpisov EÚ nebolo v súlade až 25% prekontrolovaných druhov. Celkovo sa tak skontrolovalo 1868 druhov výrobkov. Medzi výrobkami, ktoré úradníci na trh EÚ nepustili sa nachádzalo aj 9 druhov nebezpečných výrobkov bižutérie, ktoré obsahovali nadlimitné hodnoty niklu a kadmia.

Najčastejšie nedostatky

Výrobcovia a dovozcovia by sa do budúcna mali zamerať okrem iného tiež na tieto nedostatky, ktoré úrady odhalili:

–  chýbajúce označenie výrobkov obchodným menom výrobcu, alebo ochrannou známkou a sídlom, miestom podnikania alebo adresou, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a chýbajúce označenie výrobkov obchodným menom dovozcu, alebo ochrannou známkou a sídlom, miestom podnikania alebo adresou, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,

–  chýbajúce alebo nesprávne označenie CE,

–  chýbajúce označenie identifikačných údajov výrobku,

–  nepredloženie sprievodnej alebo technickej dokumentácie, popr. ich nesúlad s predpisom.

Kontroly budú pribúdať

SOI si spoluprácu s finančnou správou pochvaľuje a tvrdí, že je na veľmi vysokej úrovni, pričom táto spolupráca zabezpečuje vysokú ochranu spotrebiteľa pred výrobkami, ktoré nie sú v súlade s predpísanými požiadavkami.

Predpokladáme preto, že kontroly na rôzne zamerania budú pribúdať.

Zdroj: SOI / úprava redakcia

Ako ďalej?

Nie ste si istí, či vaše podnikanie, alebo podnikanie na diaľku (e-shop) spĺňa všetky parametre? Máte správne na prevádzke nastavené povinné dokumenty? Zmluvy so zamestnancami, alebo s obchodnými partnermi máte v poriadku? VOP internetového obchodu, reklamačné podmienky a iné dokumenty ste si zabezpečili?

Vyhnite sa zbytočným problémom pri kontrole SOI a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vašu prevádzku, alebo e-shop skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty na prevádzke, e-shope, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri predaji treba zamerať. Dokumenty k podnikaniu dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nijaké nedostatky.

    Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov