SlovenskoSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. septembra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. augusta 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania

Do konca júla 2018 bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 eur na 0,60 eur za každý deň omeškania.

Pripomíname, že zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.

Jeho povinnosťou je tiež predkladať Sociálnej poisťovni výkazy poistného a príspevkov s prílohou – najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného. Pokuty za nepredloženie výkazu alebo aj za predloženie po lehote sa takisto zvýšili (viac v časti Sadzobník pokút).

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.