KontrolyPodnikanie xa Publikované 12. apríla 2022 zobraziť celý profil

V období od 1.2.2022 do 28.2.2022 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS) 3616 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Pri 169 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného počtu bolo zistených až 690 nedostatkov.

Najviac sa kontroluje v obchodnej sieti

Z celkového počtu kontrol 3 616 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných v obchodnej sieti, čo predstavuje počet 2541 (70,3 %), potom nasleduje výroba 832 kontrol (23,0 %) a veľkoobchod 198 kontrol (5,5 %).

Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok a v hygiene skladovania.

Sankcie za zistené nedostatky

Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 2 080 EUR. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pokuta až 1 000 000 eur

V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 35 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 1 044 425 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1 000 000 EUR.

Ako ďalej?

Nie ste si istí, či vaše podnikanie, alebo podnikanie na diaľku (e-shop) spĺňa všetky parametre? Máte správne na prevádzke nastavené povinné dokumenty? Zmluvy so zamestnancami, alebo s obchodnými partnermi máte v poriadku? VOP internetového obchodu, reklamačné podmienky a iné dokumenty ste si zabezpečili?

Vyhnite sa problémom pri kontrolách a tiež vysokým a zbytočným pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vašu prevádzku, alebo e-shop skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty na prevádzke, e-shope, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri predaji treba zamerať. Dokumenty k podnikaniu dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nijaké nedostatky.

    Zdroj: ŠVPS / úprava redakcia