eKasaÚčtovníctvo xa Publikované 5. apríla 2017 zobraziť celý profil

Používanie elektronickej registračnej pokladnice (skratka ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP) sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území Slovenskej republiky tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP, ale napriek tejto skutočnosti sa rozhodne (na báze dobrovoľnosti) ju používať, nie je povinný dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP (správca dane nie je oprávnený tejto osobe uložiť pokutu v súlade s § 16b§ 16c zákona o ERP).

To znamená, že povinnosť používať ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa všetky tri podmienky:
1. Vykonáva podnikateľskú činnosť. Podnikateľ je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (Samostatne hospodáriaci roľník).

2. Prijíma tržbu na predajnom mieste. Tržbou je: platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcu na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Evidencii tržieb v ERP podlieha aj platba prijatá v hotovosti za účelom úhrady faktúry. To znamená, že ak odberateľ uhradí faktúru alebo jej časť v hotovosti na území Slovenskej republiky, podnikateľ je povinný prijatú tržbu zaevidovať v ERP.
3. Predáva tovar alebo poskytuje službu.

 • Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaná podnikateľom.
 • Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Používanie ERP sa vzťahuje len na služby uvedené v tabuľke.

Príloha č. 1 zákona 289/2008

Zoznam služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať prijatú tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej pokladnici.

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
55.90.1 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
55.90.9 Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.10.1 Jedálne
56.10.2 Školské a študentské jedálne
56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.12.1 Inžinierske činnosti a poradenstvo
71.12.2 Geologický prieskum
71.12.3 Geodetické činnosti
71.12.9 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska praxe
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
86.90.1 Služby zdravotníckych laboratórií
86.90.9 Ostatná zdravotná starostlivosť i.n.
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Kto nemusí používať pokladnicu

Povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladnici sa nevzťahuje na
a) predaj

 1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 3. poštových cenín na filatelistických burzách,
 4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 5. tovaru na dobierku,
 6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,

b) služby poskytované

 1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
 4. prostredníctvom predajných automatov.

Aké sú sankcie v prípade porušenia? 

Kto prvý krát porušil zákon tým, že nepoužil ERP alebo VRP na evidenciu tržby dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta 330 € až 3 300 €. Pri druhom porušení je pokuta dvojnásobná, čiže 660 € až 6 600 € a daňový úrad alebo colný úrad môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.
Pri treťom porušení už okrem dvojnásobnej pokuty kontrolóri musia podať návrh na zrušenie živnosti. Správne delikty sa nikdy nezahladzujú!