Daňové poradenstvoFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 9. októbra 2018 zobraziť celý profil
Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2018. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2018.

Termín na skúšky daňových poradcov je:

5. decembra 2018 – test a písomná časť:Uskutoční sa v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).

17. decembra 2018 – ústna časť: Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. – priestory SKDP.

Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov„Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov, prečo toto oprávnenie bolo zverené daňovému poradcov je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok daňového poradcu je základným predpokladom na plnohodnotné a odborné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od Slovenskej komory daňových poradcov.“

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  (právnického alebo ekonomického zamerania), má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Prihlásiť sa stačí krátkou emailovou žiadosťou na evidencie@skdp.sk alebo písomnou žiadosťou na SKDP, Nám. SNP 7, 971 01 Banská Bystrica. Všetky potrebné informácie nájdete aj webe SKDP.

SKDP zároveň vydáva publikáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede z už uskutočnených skúšok https://adp.skdp.sk/p/publikacia-otazky-a-odpovede-jun2018.

Daňový poradca– musí byť povinne členom Slovenskej komory daňových poradcov. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.