EkonomikaPriemyselSlovensko xa Publikované 18. júla 2018 zobraziť celý profil

Potreba výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je stále naliehavejšia, je  celosvetovým trendom a jej podpora je čoraz výraznejšia. Zodpovedajú tomu aj dlhodobé priority a opatrenia EÚ. Slovenská legislatíva má presne opačné tendencie, snaží sa uvedenú výrobu časovo obmedziť, doterajších výrobcov zastaviť a možných nových odradiť od využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Novela vodného zákona ohrozuje výrobcov elektriny z vodnej energie

Ak sa príjme v navrhovanom znení, bude retroaktívna a zasiahne aj súčasných prevádzkovateľov malých vodných elektrární (MVE). Naviac nie je novelizovaný priamo vodný zákon č. 364/2004 Z. z. samostatne, ale jeho novela sa zviezla so zmenami iných právnych predpisov.

Gerhard Hunčaga – Zväz malých vodných elektrární: „Novela vodného zákona spätne ovplyvňuje povolenia pre malé vodné elektrárne (MVE). Doterajšie povolenia boli vydané vo väčšine prípadov na na dobu neurčitú až do konca životnosti elektrárne. Po novom sú prevádzkovatelia MVE povinní požiadať o zmenu svojich povolení tak, že budú platné len 10 rokov. Takýto zásah považujeme za neprípustné retroaktívne obmedzenie pôvodne priznaných práv dotknutých výrobcov.“

Návratnosť investícií do MVE je i so súčasnou podporou štátu cez dotácie, prepočítaná na výrazne dlhšie obdobie. Obmedzenie platnosti doterajších povolení spochybňuje právnu istotu jestvujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie. Zároveň bráni novým záujemcom o výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov aby investovali, pretože je vopred zrejmé, že počas povolenej doby nedosiahne investícia návratnosť.

Gerhard Hunčaga – Zväz malých vodných elektrární: Obmedzenie platnosti existujúcich povolení nemá žiaden praktický zmysel, pretože ani po uplynutí navrhovanej doby 10 rokov nie je dôvod prehodnocovať potrebu využitia hydroenergetického potenciálu obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny z vodnej energie a najmä malých zdrojov do inštalovaného výkonu 1 MW.“

Povoľovací proces pre nové rozhodnutia je komplikovaný a trvá mesiace aj roky

Dotknutí výrobcovia sú všetci povinní zosúladiť svoje povolenia s novým zákonom do určitého dátumu (31. decembra 2020). Pokiaľ by to nestihli, ich povolenia strácajú platnosť. Vzhľadom na množstvo účastníkov konania a jeho zložitosť, povolenie nemusí byť vydané vôbec. Preto ako členovia energetickej sekcie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory podávame zásadnú pripomienku, v ktorej nesúhlasíme s navrhovanými zmenami.

Inštalovaný výkon všetkých MVE do 1 MW je cca 48 MW. Niektoré malé vodné elektrárne fungujú už niekoľko desiatok rokov a sú medzi nimi aj slovenské technické pamiatky. Ide väčšinou lokálnych výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorí majú iba veľmi malý vplyv na životné prostredie. Opakom sú napríklad tepelné elektrárne, ktoré na 1 MWh elektrickej energie spotrebujú 1,1 až 1,5 tony uhlia.


Zväz malých vodných elektrární zjednocujeme 52 malých vodné elektrárne a obhajujeme ich záujmy. Za malú vodnú elektráreň je považovaná elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 MW. Podporujeme svojich členov, podieľame sa na príprave legislatívy. Cieľom Zväzu je zvyšovanie ekologického povedomia verejnosti a rovnako aj členov Zväzu.