Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 3. júla 2018 zobraziť celý profil

Zmeny v sociálnom poistení, ktoré platia od 1. júla 2018, sa týkajú platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), odvodovej úľavy pre pracujúcich dôchodcov, vplyvu zvýšenia životného minima, dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia.

Povinné poistenie SZČO od 1. júla 2018

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2018 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2017 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 472 eur (čiže mali príjem 5 472,01 eura a viac). Výška poistného na sociálne poistenie, ktorá sa určí pre ďalšie obdobie, závisí od dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2017.

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne do 23. júla 2018. Z tohto oznámenia sa SZČO dozvedia všetky potrebné informácie o platení poistného.

Po prvý raz potom SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2018 (za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2018.
Viac informácií v častiach SZČO – Poistné od 1. júla 2018 – Základné otázky a SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2018.

Pracujúci dôchodcovia s príjmom z dohody do 200 eur majú odvodovú úľavu

Od 1. júla 2018 si môžu pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej chcú využiť odvodovú úľavu, čiže neplatiť poistné na sociálne poistenie. Podmienkou je, že príjem z tejto dohody nepresiahne mesačne, resp. priemerne mesačne 200 eur.

Ide o dôchodcov, ktorí majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu po dovŕšení dôchodkového veku či invalidný výsluhový dôchodok. Ak uvedenú hranicu príjmu z dohody prekročia, poistné na dôchodkové poistenie budú platiť z príjmu nad 200 eur mesačne.

Najväčšia zmena sa týka predčasných starobných dôchodcov, ktorým novela zákona umožňuje od 1. júla pracovať na jednu určenú dohodu s maximálnym ročným príjmom 2 400 eur bez toho, aby stratili nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (na rozdiel od podmienok do 30. júna 2018).

Viac informácií (aj s formulárom čestného vyhlásenia dôchodcu pre zamestnávateľa) v časti Dôchodca-dohodár – odvodová úľava.

Zmeny po zvýšení životného minima na 205,07 eur mesačne

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Táto zmena ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a vznik nároku na predčasný starobný dôchodok.
Sociálna poisťovňa bude od júla 2018 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyššiu sumu dôchodku. Spôsobí to navýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré je 100 % sumy životného minima, čiže od 1. júla 2018 je to 205,07 eur mesačne.

Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima, čiže od 1. júla je táto suma 102,53 eur mesačne. Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku podľa týchto pravidiel prvýkrát vo výplatnom termíne v auguste 2018, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl 2018 zrazené navyše.

Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eur mesačne.

Viac informácií: Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodok.

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvyšuje na viac ako 970 eur

Od 1. júla 2018 sa novým žiadateľom zvyšuje maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 40 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci je maximálna výška 972,30 eur (do konca júna to bolo 925,50 eur) a v 30-dňovom kalendárnom mesiaci sa dávka zvyšuje na 941 eur (do konca júna 899,60 eura).
Viac informácií: Od 1. júla 2018 sa zvýši maximálna výška dávky v nezamestnanosti na viac ako 970 eur alebo v časti Dávka v nezamestnanosti.

Maximálnej dávka garančného poistenia

Maximálna dávka garančného poistenia sa od 1. júla 2018 zvyšuje z 2 736 eur na 2 862 eur. Znamená to, že v období nasledujúcich dvanástich mesiacov bude maximum vyššie o 126 eur.

Viac informácií: Výška dávky garančného poistenia.
 
zdroj: Sociálna poisťovňa