Digitálne platformyEkonomikaFinančný manažmentSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 14. februára 2018 zobraziť celý profil

Nová zrážková daň pre poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných prostredníctvom digitálnej platformy vyvoláva kopu otázok a nejasností. Na verejnosť sa zatiaľ dostalo iba zlomok informácii pričom 15. februára je termín do kedy treba dane odviesť.

Booking.com reagoval svojim partnerom nasledovne

Vážený partner,
sme si vedomí, že Slovenská republika prijala nový daňový zákon, ktorý by sa mohol vzťahovať aj na spoločnosť Booking.com BV. Medzi Slovenskou republikou a Holandskom (sídlo spoločnosti Booking.com BV) však v súčasnosti platí daňová dohoda, ktorá ostáva nezmenená. Odkaz na túto dohodu nájdete priložený nižšie.

Táto daňová dohoda nahrádza vnútroštátnu legislatívu a v súčasnosti sa v rámci nej nevyžadujú žiadne (daňové) zmeny týkajúce sa nášho podnikania na Slovensku, ako aj našich pracovných vzťahov s Vami. Toto vyhlásenie bolo potvrdené našimi právnikmi na Slovensku, a preto očakávame, že faktúry od Booking.com zaplatíte v plnej výške.
Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky malo rokovanie s MF SR a vyjadrilo sa nasledovne

Informácia z rokovania s MF SR k uplatňovaniu nových povinností vyplývajúcich z novely zákona o dani príjmov- problematika uplatňovania zrážkových daní za služby digitálnych platforiem.

Rokovanie sa uskutočnilo na žiadosť Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky z dôvodu viacerých nejasností a ozrejmeniu postupov a povinností pre ubytovacie zariadenia vyplývajúcich z novely zákona účinnej od 1.1.2018.

Rokovanie sa uskutočnilo s riaditeľkou odboru priamych daní, p. Ľubicou Adame a ďalších zamestnancov odboru. Za ZHR SR sa rokovania zúčastnil Marek Harbuľák, generálny manažér ZHR SR a po komunikácií bol prizvaný aj p. Ďurajka za spoločnosť KPMG, ktorý ako daňový poradca zastupoval spoločnosť Booking.com. K rokovaniu boli zo strany ZHR SR vopred zaslané okruhy otázok.

Z vyjadrenia riaditeľky odboru priamych daní k predloženým otázkam a z diskusie vyplynulo, že digitálnou platformou je v zmysle tohto zákona aj spoločnosť Booking.com alebo obdobné spoločnosti poskytujúce sprostredkovanie ubytovania pre ubytovacie zariadenia (teda aj ďalší aj spoločnosti ako Expedia, či HRS) ale aj portál AirBnB, a iné portály, ktoré sprostredkujú krátkodobý prenájom.

Spoločnosť Booking.com v krátkom vyjadrení, ktoré už skôr poskytla zväzu, ale aj ubytovacím zariadeniam sa odvoláva na bilaterálnu zmluvu medzi Slovenskom a Holandskom o zamedzení dvojitého zdanenia, na základe ktorej uvádza, že uplatňovanie zrážkovej dane z dôvodu platnosti tejto zmluvy sa v jej prípade neuplatňuje.

V reakcii na toto tvrdenie, riaditeľka odboru predniesla daňovú fikciu z ktorej vychádza MF SR a síce, že subjekty s obmedzenou daňovou povinnosťou majú trvalé miesto výkonu činnosti na území Slovenska (§16, ods.2). Trvalé miesto výkonu činnosti nie je obsahom vyššie spomínanej zmluvy. Na základe tejto daňovej fikcie, je digitálna platforma povinná zriadiť si stálu prevádzkareň na Slovensku a podľa vyjadrenia MF SR sa na spoločnosť Booking.com nevzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, tak ako to zdôvodňuje táto spoločnosť.

Podľa Ministerstva financii SR sú digitálne platformy povinné najneskôr do konca februára zriadiť stálu prevádzkareň na Slovensku. Ak tak nespravia, tieto stále prevádzkarne budú zriadené z úradnej moci. Na otázku ZHR SR ako vedia identifikovať, o aké spoločnosti sa jedná, MF SR očakáva, že sa tak stane na základe oznámenia hotelov či zväzu, alebo na základe zrealizovanej zrážkovej dane.

Ak nastane prípad, že digitalne platformy nezriadia v uvedenej lehote stálu prevádzkareň, bude nasledovať proces zriadenia z úradnej moci, ktorý však nebude bezprostredný, tj. môže trvať viac ako mesiac.

Na základe týchto ozrejmení a vysvetlení vyplýva, že ubytovacie zariadenie:
–  Si musí pred úhradou provízie zo sprostredkovaného ubytovania digitálnej platforme overiť, či má daná spoločnosť na Slovensku zriadenú stálu prevádzkareň.

Toto môže zistiť tak, že ho partner, teda digitálna platforma o tomto kroku informuje. Ak tak nespraví, môže si túto skutočnosť daňovník (ubytovacie zariadenie) overiť u príslušného správcu dane. Správca dane je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Podľa vyjadrenia MF SR za daňovníka to nemôže spraviť ZHR SR, z dôvodu uplatňovania daňového tajomstva, môže tak spraviť len daňovník a ten následne môže dať súhlas zväzu na poskytnutie tejto informácie.

–  Má ubytovacie zariadenie povinnosť odvádzať zrážkovú daň v prípade, že:

  1. Digitálna platforma nemá zriadenú stálu prevádzkareň na Slovensku.
  2. Uplatňuje si náklady na sprostredkovanie od digitálnej platformy ako daňový náklad.
  3. Výška zrážkovej dane sa odvíja od toho, či daná digitálna platforma má sídlo v krajine, s ktorou je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (sadzba 19%) alebo má sídlo v krajine, s ktorou nie je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (sadzba 35%). Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení je zverejnený na webovom sídle MF SR, a bude k dispozícií aj na webových stránkach zväzu.

–  Ak si digitálna platforma zriadi stálu prevádzkareň z vlastnej vôle, alebo bude zriadená z úradnej moci, ubytovacie zariadenia nemajú povinnosť odvádzať zrážkovú daň správcovi dane.

Zároveň je potrebné upozorniť aj na samotné zmluvné vzťahy a všeobecné obchodné podmienky k týmto zmluvám, ktoré majú ubytovacie zariadenia uzatvorené s digitálnymi platformami, predovšetkým s OTA (online travel agency). Tieto môžu obsahovať aj ustanovenia, ktoré v prípade uplatňovania akýkoľvek poplatkov, či daní vyplývajúcich z obchodného vzťahu, môžu ísť na ťarchu ubytovacieho zariadenia.

MF SR avizovalo vydanie usmernenia k tejto novele, ktoré bude zverejnené vo Finančnom vestníku, ktorý je pravidelne zverejňovaný na webovom sídle MF SR. Termín vydania nebol špecifikovaný, malo by sa tak stať po vnúronom schválení MF SR.
ZHR SR bude naďalej sledovať vývoj a zverejňované informácie k tejto problematike. V spolupráci s členmi sa pokúsime pravidelne informovať o zriadení /nezriadení stálych prevádzkarní digitálnych platforiem.

Upravené 15. februára (19:15 hod.)

Vyjadrenie Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií zastáva názor, že v súvislosti s novelou Zákona o dani z príjmov vzniká daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom) povinnosť zaregistrovať na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, ak prostredníctvom digitálnej platformy opakovane sprostredkovávajú poskytnutie služieb ubytovania na území Slovenskej republiky.

Uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetkých daňových nerezidentov, t. j. aj v prípade, ak sú daňovými rezidentmi štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Do doby, kým prevádzkovatelia digitálnych platforiem zaregistrujú stálu prevádzkareň, sú daňovníci využívajúci na sprostredkovanie predaja svojich služieb (služby prepravy a ubytovania) zahraničné digitálne platformy, povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy. Zrážková daň sa neuplatní, ak si daňovníci neuplatnia platby za sprostredkovanie ako daňový náklad.

S pozdravom Tlačový odbor Ministerstvo financií SR

Vyjadrenie Finančnej správy:

Dobrý deň,
Finančné riaditeľstvo SR k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v súvislosti príjmami nerezidentných daňovníkov plynúcich na základe opakovaného sprostredkovania služieb prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy, uvádza nasledovné:
Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy.

Podľa § 2 písm. ag) zákona o dani z príjmov sa digitálnou platformou  rozumie hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Ide o zavedenie právnej fikcie umožňujúcej zdanenie podnikateľov – nerezidentov, ktorí poskytujú služby na území SR aj bez fyzickej prítomnosti (napr. UBER, Airbnb).

V prípade takéhoto nerezidentného daňovníka bude rezident SR odvádzať zrážkovú daň až do momentu zaregistrovania SP, pričom je snaha aby si sprostredkovatelia ubytovacích a prepravných služieb zaregistrovali SP na území SR.
Pri odôvodnení vzniku stálej prevádzkarne pri opakovanom sprostredkovaní služieb prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy je potrebné postupovať v zmysle článku 5 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a príslušným štátom a následne článku 3 ods. 2 zmluvy.

Podľa uvedeného ustanovenia každý výraz, ktorý nie je inak definovaný, má pri aplikácii tejto zmluvy ktorýmkoľvek z oboch štátov zmysel, ktorý mu určujú právne predpisy tohto štátu, ktoré upravujú dane, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad.
Zrážku dane platiteľ dane vykoná pri úhrade faktúry v prospech daňovníka.  Zrážku dane ste povinný vykonať od 1.1.2018  pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, tzn. aj v prípade úhrady faktúry za obdobie 12/2017.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.
 V prípade nejasností ma môžete opätovne osloviť resp.kontaktovať na tel. č.: 048/4393536

zdroj: Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky / Tlačový odbor Ministerstvo financií SR / Finančná správa