EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 18. augusta 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií neplánuje rozširovať kompetencie zložkám finančnej správy (daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy). Jednotlivé zložky získali kompetencie týkajúce sa ich oprávnení pri vzniku finančnej správy a nemenili sa.

Informácie, ktoré zverejnil poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nez.), nezodpovedajú skutočnosti a sú zavádzajúce.
Článok, ktorý uverejnil portál SME si môžete prečítať tu: Beblavý: Živnostníci môžu čeliť domovým prehliadkam daniarov
Nový zákon, ktorý je v štádiu vyhodnocovania pripomienok po MPK, nemení a nerozširuje kompetencie príslušníkom finančnej správy. Zákon o finančnej správe prevzal doterajšie kompetenčné právomoci všetkých zložiek finančnej správy a zjednotil ich do jedného zákona, pričom v súčasnosti fungujú podľa troch kompetenčných zákonov. Medializované informácie považujeme za pokus o zmarenie snahy vytvoriť z finančnej správy jednotnú inštitúciu s rovnakými podmienkami pre všetkých jej príslušníkov.

Aj nový zákon presne vymedzuje podmienky vstupu príslušníkov finančnej správy do obydlia

Príslušníci finančnej správy sú podľa návrhu zákona oprávnení vykonať prehliadku obydlia len ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

  1. ide o obydlie, ktoré sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti,
  2. môžu tak urobiť len pri vykonávaní colného dohľadu, pri správe daní, alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov, podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, a zároveň,
  3. existuje dôvodné podozrenie, že sa v takomto obydlí nachádzajú osoby, tovar alebo veci podliehajúce colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov, podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy.

Prehliadku obydlia, ktoré sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, možno vykonať aj pri odhaľovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a pri pátraní po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy. V takom prípade však môže prehliadku vykonať len ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy.

Navyše už v súčasnosti Daňový poriadok oprávňuje zamestnanca – správcu dane – v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o byt, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie.

zdroj: FS SR