FakturovanieFinančný manažmentManažmentPrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 13. januára 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo návrh zámeru, ktorým plánuje zaviesť povinnosť všetkým podnikateľským subjektom vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie. Tento návrh sa nevzťahuje na subjekty, ktoré evidujú tržby prostredníctvom e-kasy.

Podnikatelskecentrum.sk o tom informovala Slovenská živnostenská komora (SŽK).

V praxi to bude znamenať, že Finančná správa SR bude informovaná o všetkých finančných plneniach v reálnom čase a pred finálnym vystavením faktúry by mali byť údaje odoslané na FS SR. Realizácia tohto opatrenia by mala prebiehať bez dodatočného zaťaženia podnikateľa, prostredníctvom automatickej výmeny údajov v účtovnom programe, v ktorom sú vystavené faktúry, prípadne cez bezplatnú štátnu aplikáciu,“ hodnotí SŽK.

Návrh je v štádiu prvotného návrhu, ku ktorému je možné vzniesť pripomienky a teda značne ovplyvniť finálny návrh, ktorý bude následne predložený verejnosti na pripomienkovanie. Informácia je zverejnená na stránkach Slov-lex pod označením – PI/2021/6 Predbežná informácia k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

Ideme do vyššej digitalizácie. Sme v 21. storočí, slovo digitalizácia je úplne bežný štandard,“ povedal Heger. To sa podľa neho prejaví aj na účtovných procesoch. „V skutočnosti táto e-faktúra by mala, naopak, odbremeniť podnikateľov a nahradiť mechanizmus kontrolných výkazov. To znamená, že bude automatizovaná a bude o to jednoduchšia,“ zdôraznil minister.

Zákon, ktorý by malo Ministerstvo financií (MF) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v marci, uloží všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou eKasa. Pred vyhotovením konečnej verzie faktúry budú musieť podnikatelia zaslať FS vybrané fakturačné údaje.

MF v predbežnej informácii pripomenulo, že vláda sa zaviazala k boju s daňovými únikmi vo svojom programovom vyhlásení. Jedným z cieľov v tejto oblasti je zníženie medzery vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) na priemer EÚ. Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu. Priemer EÚ je približne na polovičnej úrovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Oficiálne znenie návrhu

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

2. Základné ciele návrhu:

Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. Aj na strane podnikateľa v pozícii odberateľa bude zavedená povinnosť zaslania zaevidovaných došlých fakturačných údajov jedným z uvedených spôsobov.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa  efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní.

Ako reflexia na zavedenie týchto povinností sa prehodnotia v súčasnosti uplatňované opatrenia s ohľadom na zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

3. Zhodnotenie súčasného stavu:

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala účinne bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Jedným zo stanovených cieľov v tejto oblasti je zníženie medzery vo výbere DPH na priemer EÚ. Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu. Ide o regresný trend v porovnaní s doterajším znižovaním tohto ukazovateľa za predchádzajúce roky, ktoré bolo spôsobené vo významnej miere zavedením kontrolného výkazu. 

Ukazuje sa tak, že tento nástroj už v dostatočnej miere nereflektuje nové trendy vývoja daňových únikov. Za jeho slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov.

Je pritom logické predpokladať, že negatívny trend vo výbere DPH má signifikantnú súvislosť s riadnym výberom dane z príjmov, pričom kontrolný výkaz neumožňuje odhaliť daňové úniky na tejto dani v prípade, ak daňové subjekty nie sú platiteľmi DPH. Finančná správa nedisponuje v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daň z príjmov žiadnymi informáciami o fakturovaných dodávkach tovarov a služieb zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania podľa druhého bodu najneskôr do 25 januára 2021.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia daňová a colná

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

email: lenka.fabry.hajsterova@mfsr.sk alebo milos.miklos@mfsr.sk

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:

marec 2021