EkonomikaGastronómia a hotelierstvoObchod a službyPodnikateľský plánPotravinárstvo xa Publikované 6. decembra 2021 zobraziť celý profil

Prevádzkové poriadky sa radia medzi vnútorné predpisy, kde si prevádzkovatelia určujú vlastné pravidlá a podmienky fungovania a chodu zariadenia spoločného stravovania. To, čo môže byť upravené v prevádzkovom poriadku nad rámec povinných náležitostí, nestanovuje žiadny zákon ani nariadenie, teda obmedzenia stanovené nie sú.

Ak zákon nezakazuje, je to povolené

Pravidlá jednotlivých prevádzok sa samozrejme riadia právnymi predpismi a prevádzkovateľ nemôže svojimi zapracovanými podmienkami nijako porušovať platnú legislatívu, ani legalizovať ich porušenie svojimi vlastnými pravidlami. Je možné regulovať všetko, čo nie je upravené právnymi predpismi.

Práve túto hranicu vám pomôže rozoznať tím odborníkov na to školených v tejto oblasti tak, aby žiadna z vašich požiadaviek na prevádzku a zamestnancov neboli v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. 

Čo patrí pod pojem zariadenie spoločného stravovania ?

Zariadenia spoločného stravovania (ZSS) sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Prevádzkový poriadok a jeho znaky

Ide o prehľadný súhrn rôznych hygienických a prevádzkových opatrení, zásad, pravidiel a postupov, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálne fungovanie ZSS a nevyhnutne potrebné k ochrane zdravia zamestnancov, ako aj verejného zdravia, zároveň slúži na ochranu samotného prevádzkovateľa, napr. z hľadiska jednoduchšej kontroly pracovnej morálky a „vymáhania“ pracovnej disciplíny, plnenia detailne stanovených povinností určených vo vlastnom  rozsahu prevádzkovateľa, stanovenia ďalších povinností na pracovisku, ktoré samostatne nemôžu byť podrobne definované v náplní práce zamestnancov a je právne záväzným.  Každý z týchto prevádzkových pravidiel má svoje špecifiká a celkové vytvorenie prevádzkových pravidiel je multidisciplinárnou záležitosťou. 

Prečo je potrebné mať vypracovaný prevádzkový poriadok?

PP predstavuje dokument, ktorý je súčasťou zákonne povinnej prevádzkovej dokumentácie a každý prevádzkovateľ ZSS je povinný  predkladať vypracovaný PP na jeho posúdenie orgánu verejného zdravotníctva – miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (v mieste situovania ZSS) – povinnosť sa vzťahuje pri novootvorenej prevádzke ZSS, resp. pri akýchkoľvek zmenách v už zabehnutom a existujúcom ZSS.

Prevádzkové pravidlá určené v PP, ktorého súčasťou je aj sanitačný program zariadenia, sú nevyhnutnou súčasťou efektívneho fungovania majetku prevádzkovateľa. Spôsob fungovania ZSS ovplyvňuje práve obsahová štruktúra prevádzkových pravidiel.

Na koho sa obrátiť?

V tejto oblasti ponúka profesionálne služby spoločnosť ENDORF s.r.o., ktorá vám vypracuje PP rýchlo, spoľahlivo, odborne, účelovo pre použitie v praxi, úplne na mieru pre potreby vášho zariadenia a zároveň k spokojnosti orgánu štátneho zdravotného dozoru v rámci procesu jeho posudzovania.

Spoločnosť ENDORF s.r.o. pre vás zabezpečuje služby spojené s ochranou zdravia vašich zamestnancov na pracovisku už od roku 2014. Našim cieľom je splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, preto sa o vás stará odborný a ochotný tím ľudí s dlhoročnými vedomosťami a skúsenosťami v danej oblasti. Sledujeme za vás všetky legislatívne zmeny a bezodkladne vás o nich aj informujeme.