PodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 22. septembra 2021 zobraziť celý profil

V októbri minulého roka vstúpila do účinnosti novela, ktorá zmenila niekoľko ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj zákona o obchodnom registri. Medzi tieto zmeny patria aj niektoré registračné povinnosti, ktoré podnikateľom vznikli. Približuje ich Simona Klučiarová, advokátka z Accace Legal.

Organizačné zložky

Zriaďovatelia podnikov a organizačných zložiek majú povinnosť do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Registračné povinnosti podnikateľov

Túto povinnosť teda máte aj v prípade, ak sú údaje o podniku alebo organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri aktuálne.

K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, nie je potrebné priložiť žiadne listiny, ktoré by tieto údaje preukazovali. Tento návrh nepodlieha ani poplatkovej povinnosti. Ak v stanovenej lehote údaje nepotvrdíte, registrový súd podnik alebo organizačnú zložku z obchodného registra vymaže.

V prípade, že uvažujete nad ukončením činnosti organizačnej zložky, neodporúčame vám spoliehať sa na vyššie spomínaný výmaz. Súd totiž nemá stanovenú lehotu, v akej organizačnú zložku vymaže.

Štatutári

Je už známym pravidlom, že obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobám ani v prípade, keď bolo zverejnené. Od účinnosti novely však platí, že ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene právnickej osoby sa do obchodného registra nezapisuje.

Pokiaľ teda takéto obmedzenie v obchodnom registri zapísané máte, je potrebné ho vymazať, a to najneskôr do 30. septembra 2021. V prípade, že tak v stanovenej lehote nespravíte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310,- EUR.

Spoločníci

Kým pred účinnosťou novely postačovalo pri spoločníkoch spoločnosti uviesť v prípade fyzických osôb len ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb len názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa tento zoznam údajov rozširuje, a to za účelom presnejšej identifikácie týchto osôb.

Pri fyzických osobách sa už vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené, a pri právnických osobách zas ich IČO.

Existujúce spoločnosti sú povinné tieto údaje doplniť najneskôr do 30. septembra 2022, pričom po 30. septembri 2021 tak musíte spraviť v rámci akéhokoľvek prvého zmenového konania, v opačnom prípade bude podanie odmietnuté a súd vás vyzve na doplnenie návrhu.

Aj v tomto prípade platí, že ak si danú povinnosť v stanovenej lehote nesplníte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310,- EUR.

O spoločnosti Accace

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach.