Obchod a službyPrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 22. novembra 2021 zobraziť celý profil

Úrad verejného zdravotníctva vydal 18.11.2021 Vyhlášku č. 259 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Predmetná vyhláška ukladá prevádzkovateľom určité povinnosti, zhrnutie je nižšie.

§2 – Všeobecné opatrenia k prevádzkam

(1) Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky v územných obvodov okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len COVID AUTOMAT).

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:
a) pokiaľ prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1 na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2,
b) prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
l) prevádzky telekomunikačných operátorov,
m) prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
n) knižníc,
o) práčovne a čistiarne odevov,
p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
s) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,
t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 3,
u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
v) prevádzky kľúčových služieb,
w) zberné dvory,
x) obchodné miesta sieťových odvetví,
y) služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania,
z) predajne obuvi a oblečenia,
aa) predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
ab) prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
ac) nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,
ad)  zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
ae)  iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky neuvedené v písm. a) až ad), pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Článok pokračuje pod reklamou

Z uvedeného vyplýva, že tieto prevádzky sa neuzatvárajú. Prevádzkovateľom však vyplývajú určité povinnosti. Paragraf 2 spomínanej vyhlášky stanovuje v ďalších častiach nasledovné:

(3) Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a)  vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
b)  pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c)  zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
d)  počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 20,
4. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,
5. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
6. prevádzky v režime OP; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
7. prevádzky podľa § 3, 4, 8, 10, 12a § 13,
8. zariadenia spoločného stravovania podľa §2 ods. 2 písm. ad),
e)  na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
f)  vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
g)  okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ad), zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:
1. osobám v režime základ,
2. osobám v režime OTP,
3. osobám v režime OP,

h)  okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ad), vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v režime zvolenom podľa písm. g).

(4) Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb v zmysle § 2 odseku 3 písm. g) rozdielne.

(5) V územných obvodov okresoch 2. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u prípade prevádzok iných ako uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ad) alebo prevádzok podľa § 9 sa stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.

Článok pokračuje pod reklamou

Z vyhlášky je zrejmé, že Úrad verejného zdravotníctva SR v §2 , ods. 3, písm. g uviedol, že všetky ostatné prevádzky mimo prevádzok uvedených v písm. a – ad si nemusia zvoliť ani vyznačiť režim, akým osobám umožňujú vstup do priestorov prevádzky.

Zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky osobám v režime základ, osobám v režime OTP, osobám v režime OP musia prevádzky podľa § 2 , ods. 2, písm. ae: iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky neuvedené v písm. a) až ad), pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Celá vyhláška: