PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. júna 2019 zobraziť celý profil

Nadväzne na predošlé tri články k tejto téme pokračujeme dnes záverečným príspevkom k meritu veci. Celkovo je to štvrtá – posledná časť článku s názvom Diplomovka podnikateľa.

Poučenie z najčastejších CHÝB, nesprávností a omylov pri záverečných prácach

Nikto nie je neomylný ani pri písaní záverečnej práce. Niekedy z dôvodu trémy a strachu, inokedy z nepozornosti alebo nedostatku skúseností. Medzi najčastejšie chyby opakujúce sa často a pravidelne pri záverečných prácach patri aj nasledovné:

  • Podcenenie prípravy a časový deficit – zbúchanie na poslednú chvíľu (prokrastinácia s následkom nekvality)
  • Zlý výber konzultanta práce. Školiteľa vyberá škola (TEÓRIA – vedúci práce), ale konzultanta (PRAX – odborník mimo školy) by si mal vybrať sám študent. Hľadať by mal medzi expertami (napr. zoznam súdnych znalcov) a znalostnými pracovníkom (napr. vedci s aplikovanou dlhoročnou praxou)
  • Plagiátorstvo a odpisovanie (riziko testu zhody – neuznanie záverečnej práce).
  • Pasivita – pohodlnosť a lenivosť, zlý osobný time manažment, sústavné čakanie na školiteľa, že to za Vás vyrieši.
  • Kúpa cudzej práce (ide o porušovanie autorského práva s cieľom ušetriť čas. To znamená nepísanie vlastnej práce, ale objednanie a kúpa takejto diplomovej práce od špecializovanej agentúry bez naštudovania a pochopenia problematiky (vypomstí sa pri obhajobe bakalárky alebo diplomovky pri štátniciach).
  • Vyhýbanie sa fyzickej návšteve odbornej knižnice s názorom, že všetko do diplomovky – postačuje len posťahovať z internetu
  • Deficit kritického myslenia
  • Servilnosť – neprimerané sa vtieranie do priazne školiteľa (napr. pokusy tzv. zlatokopiek)
  • Písanie emocionálnym kvetnatým jazykom (pocity – štýl beletrie, eseje, románu) namiesto používania racionálneho jazyka (striktne a stručne čo najtesnejšie k téme pragmaticky bez emocionálnych výlevov)

Dôvtip pri vedeckom texte áno, vtip nie

Pri serióznych radách ako napísať bravúrne diplomovú prácu je dôležité používať dôvtip, ale neradno aplikovať do práce vtip (humor). Vtip je v tom, že ide o pokus o vedecký text alebo tomu blízka podoba, kde platia pravdivé informácie a objektivita. Rozdiel medzi objektívnymi a subjektívnymi informáciami je zjavný. OBJEKTÍVNE informácie – sú najmä fakty, zákony, dôkazy, transparentné skutočnosti a overiteľné deje. SUBJEKTÍVNE informácie – sú najmä pocity, názory, dohady, klebety (typu „údajne“), netransparentné skutočnosti a neoveriteľné deje.

Z ďalších efektívnych rád k písaniu diplomovky považujem za vhodné podčiarknuť a oprášiť najmä tieto:

– pri diplomovke je vhodné začať poďakovaním – nezabudnite poďakovať všetkým, čo Vám pomohli

– je normálne pri písaní diplomovky dostať strach, trému, zlosť i pochybnosti, či to dokážete

– pri písaní diplomovky na počítači si všetko zálohujte aspoň dvakrát (aj na USB-kľúč)

– ak konzultujete so školiteľom elektronicky (cez počítač), nikdy mu neposielajte k diplomovke úplne nový email, ale vždy mu posielajte celú históriu Vašej komunikácie. Nezabudnite je to vo Vašom záujme. Prečo? Lebo on má zvyčajne na starosti niekoľko záverečných prác a Váš prípad si nemusí vôbec presne pamätať, takže mu ho v emaili treba čo najlepšie pripomenúť

– dajte si záležať na výbere kníh (niekedy jedna presná k téme diplomovky, nahradí aj desať netesných k téme diplomovky)

– ak sa Vám zdá, že píšete zle, pokračujte a vytrvajte. Čistý papier nemôže školiteľ zoponovať, ale napísaný áno. Chyby sa dajú opraviť vždy. Ale najskôr treba načrtnúť text, až potom je možné ho zdokonaliť, precizovať a spripomienkovať.

– písanie diplomovky je postupný proces hľadania, objavovania a nachádzania, takže to trvá a potrvá to. A logicky to občas prináša nielen pot, slzy a únavu, ale aj sklamania.

– ak aj máte plán na napísanie diplomovky, pripravte sa – že ho viackrát budete musieť korigovať a zmeniť. Prečo? Lebo i ten najlepší plán na svete – je nanič, ak ho nesplníte. Súčasne i ten najhorší plán na svete – je lepší ako žiadny.

– pri písaní diplomovky si často a opakovane položte otázky typu: Plním cieľ tejto práce naozaj? Čo chcem mojou diplomovkou povedať? V čom je objavná a má nejakú pridanú hodnotu? Aké najcennejšie posolstvo má z nej vyplynúť? Aké sú prínosy tejto práce pre teóriu a pre prax? – mám na to odpovede?

– Vaša diplomovka ide do večnej historickej pamäte (elektronicky na internet) a raz ju s odstupom času budú možno čítať aj Vaši kolegovia z práce, priatelia alebo Vaše deti. Dajte si na nej preto záležať čo najviac, aby ste sa nemuseli za zlé dielo nikdy hanbiť.

Závery – zhrnutie

V súčasnosti existuje veľa rôznych informácií k písaniu záverečných prác (kvantita), málo z nich je však podaných tak kompaktne a vyčerpávajúco ako v predošlom texte (kvalita). Ak čitateľovi má pomôcť rýchla príprava k napísaniu diplomovky okrem textu v predošlom, odporúčam pred napísaním preštudovať akúkoľvek knihu alebo brožúru na tému Ako písať záverečnú prácu + Internú smernicu (vnútorný školský predpis) konkrétnej vysokej školy k písaniu záverečných prác.