Duševné vlastníctvoManažmentPodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 14. septembra 2018 zobraziť celý profil

Jozef Veľký rozbieha podnikanie s bielou technikou, ktoré bude zahŕňať nielen kamennú predajňu, ale aj e-shop s práčkami, chladničkami a mikrovlnkami. Už na začiatku podnikania prichádza s označením, ktoré chce používať, a teda s označením „JV biela technika“. Jozef má samozrejme obavy, že dané označenie si zaregistruje konkurent a Jozefa tým „vyšachuje“ z biznisu. Jozefovi klienti si potom tohto konkurenta budú mýliť práve s Jozefom a v mylnej predstave, že nakupujú produkty od Jozefa nastane odliv zákazníkov ku konkurentovi.

Takéhoto hrôzostrašného scenára sa obáva každý podnikateľ …

Podnikateľ si preto volí značku s cieľom odlíšiť sa od konkurencie a tá často obsahuje aj logo. Logo ako nezapísané označenie síce požíva určitý stupeň ochrany, tento druh ochrany sa však nevyrovná ochrane prostredníctvom registrovanej ochrannej známky.

Registrovaná ochranná známka (používaná s písmenkom „R“ v krúžku = ® ) vám umožní napr. požadovať stiahnutie youtube videa či Facebook príspevku, v ktorom váš konkurent zneužíva vaše označenie, a teda ho používa v zameniteľnej podobe s vaším označením v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré predávate resp. poskytujete aj vy. Máte zároveň aj právo požadovať náhradu škody, či vyplatenie primeraného zadosťučinenia v peniazoch, požadované sumy sa pohybujú rádovo v stovkách až tisícoch eur.

A preto je na mieste otázka:

V akom časovom okamihu podnikania si vašu značku registrovať?

Určite to nie je vhodné v úplných začiatkoch podnikania, keď neviete, či pri podnikaní zotrváte a či jeho výsledky budú pre vás prijateľné. Označenie, ktoré používate si musí vybudovať reputáciu. Ak však označenie nebude skutočne používané po dobu cca. 5 rokov od registrácie, úrad na návrh akejkoľvek osoby takúto registráciu ochrannej známky obligatórne (povinne) zruší.

Nad registráciou označenia v začiatkoch podnikania je dobré uvažovať, ak ste si vedomý vašej konkurencie a trh s vašimi produktmi je presýtený ponukou. Na druhej strane, ak trh s vašimi produktmi nie je príliš „dravý“, odporúčam zvažovať registráciu ochrannej známky minimálne po roku jej skutočného používania. Je to z toho dôvodu, že počas roka používania ešte môžete prísť s vylepšením vášho označenia a minimálne zistíte na čo vaši zákazníci reagujú pozitívne.

Už raz podaná prihláška ochrannej známky nemôže byť menená v smere zmien jej grafického vyobrazenia. Na druhej strane ak je vaša značka úspešné zaregistrovaná, tak požíva ochranu po dobu 10 rokov už od momentu podania vašej prihlášky.

Aké označenie je registrovateľné?

Označenie, ktoré je registrovateľné môže pozostávať z osobných mien alebo písmen a číslic, či ich kombinácií (slovná ochranná známka), môže pozostávať aj z kombinácie slovného označenia vašej značky spolu s grafickým logom (kombinovaná ochranná známka), alebo môže ísť aj o tzv. trojrozmernú ochrannú známku (napr. obal výrobku, ktorý napr. už nemôžete chrániť právami k dizajnu, lebo dané riešenie vonkajšej úpravy výrobku už bolo zverejnené).

Prihlasované označenie nesmie zasahovať do skorších práv majiteľov starších ochranných známok – a teda značka, ktorú si zvolíte na registráciu nebude zapísaná, ak bude zameniteľná so skôr zapísaným označením pre obdobné triedy tovarov a služieb.
Triedy tovarov a služieb sú kľúčovým pojmom pri registrácií ochranných známok. Upravila ich medzinárodná dohoda z Nice, podľa ktorej každú podnikateľskú činnosť vieme vystihnúť určitými triedami – napr. trieda 35 – kancelárske práce, administratíva, reklama.

Tento systém umožňuje, aby vedľa seba fungovali dve obdobne znejúce ochranné známky ako napr. Ariel pre pracie prášky a Ariel pre nábytok – ide o odlišné segmenty trhu a zároveň majitelia týchto ochranných známok nie sú konkurentmi. Na druhej strane úrad by zamietol prihlášku označenia Ariel pre čistiace prostriedky do kuchyne.

Prihlasované označenie zároveň nesmie zasahovať ani do tzv. všeobecne známej známky. Tieto atribúty majú ochranné známky s celosvetovou reputáciou ako napr. Adidas, Coca Cola alebo Pepsi.

Okrem uvedeného nikto si nesmie „uzurpovať“ všeobecne známe pojmy z jazyka ako napr. jablko či veľký. A preto len čisto slovné spojenie „veľký“ ako značka pre predaj elektrospotrebičov by neprešlo, keďže dané označenie vôbec nespĺňa vlastnosti ochrannej známky. Takisto jednoduchý zhluk písmen, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného výrobcu od tovarov a služieb pochádzajúcich od iného výrobcu, nie je registrovateľným za ochrannú známku.

Ochranná známka tiež nesmie byť tvorená výlučne označeniami, ktoré sa stali obvyklými v jazyku; či klamať verejnosť o vlastnostiach výrobku (napr. „jediné pravé syrečky“); ani používať znaky, či erby alebo náboženské symboly; ani byť vulgárna (teda v rozpore s dobrými mravmi) či byť v rozpore s verejným poriadkom.

Pozor na dosah európskych ochranných známok na národnej úrovni

Jozef Veľký rozmýšľa a namiesto čisto slovnej ochrannej známky „JV biela technika“, ktorá by nemusela splniť požiadavky úradu na rozlišovaciu spôsobilosť, si volí cestu vytvorenia kombinovanej ochrannej známky. Jozef si teda zaregistruje slovnú známku doplnenú o logo, ako kombináciu textu a grafiky. 
Následne skúma, či obdobná známka je už zaregistrovaná na slovenskom úrade priemyselného vlastníctva pre tie triedy tovarov a služieb, ktoré jeho podnikateľskú činnosť vystihujú.

Na Slovensku má priestor na zaregistrovanie svojej značky, taká známka ešte nie je zaregistrovaná, hurááá.
No Jozef nesmie zabudnúť na existenciu tzv. európskych ochranných známok, ktoré sú chránené vo všetkých štátoch EÚ rovnako ako keby boli registrované národným úradom. Vyhľadanie a posúdenie týchto ochranných známok je zložitejšie, tak sa Jozef obráti na úrad alebo na profesionála v oblasti autorského práva a ochranných známok..

Prvým krokom pre ochranu vašej značky je rešerš

Ak už sa vo vzťahu k vašej značke rozhodnete pre národnú registráciu ochrannej známky, európsku registráciu, registráciu v štátoch mimo EÚ, rešerš registrovateľnosti vášho označenia vám môže ušetriť veľa finančných prostriedkov, ktoré investujete do prihlášky.
V prvom rade zistíte, či dané označenie už existuje alebo nie, čo upraviť a ktorým smerom sa vybrať. Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že už raz podanú prihlášku ochrannej známky je možné meniť iba v obmedzenom rozsahu. A preto neodporúčam zanedbať prípravné kroky pred podaním prihlášky ochrannej známky.

V mojej praxi sa mi už stalo, že klienti si uvedomili skutočnosť, že rešerš preskočiť nemali, dosť neskoro a už nebolo cesty späť, keď za mnou prišli so zamietnutou prihláškou, ktorá:

– bola podaná v zlom znení – nedala sa zmeniť;

– a následne po nich bola podaná prihláška ochrannej známky, ktorá bola pripravená lepšie a tak im vlastne konkurent „vyfúkol“ označenie na základe skutočnosti, že prihláška klienta bola zamietnutá.

Veľa šťastia pri budovaní vášho brandingu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je aj silná značka 🙂
Soňa z ochransiznacku.sk