ManažmentPrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 28. januára 2021 zobraziť celý profil

Určite ste zachytili poslednú veľkú novelu Obchodného zákonníka, ktorá bola prijatá ešte v roku 2019. Viacero dotknutých zmien sa týka práve obchodného registra, preto Vám prinášame zosumarizovanie týchto zmien, ako aj čo pre Vás znamenajú.

Ako podpisovať súhlas vlastníka?

Ak zakladáte obchodnú spoločnosť alebo meníte jej sídlo, neoddeliteľnou súčasťou návrhu, ktorý podávate na obchodný register pri takomto založení alebo zmene, je aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. V súčasnosti je potrebné, aby podpis vlastníka na súhlase bol úradne osvedčený.

Ak túto povinnosť opomeniete, tak Váš návrh bude síce odmietnutý, ale danú vadu viete odstrániť v námietkovom konaní. Pre zaujímavosť uvádzame, že overený podpis je potrebný napr. aj na podpisovom vzore štatutára alebo člena štatutárneho orgánu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako správne naformulovať spôsob konania štatutára?

Ďalšou novinkou je potreba odstránenia zápisu obmedzenia štatutárneho orgánu z obchodného registra.V minulosti dochádzalo v niektorých prípadoch k zápisu takýchto obmedzení do obchodného registra. Ide napríklad o nasledovnú špecifikáciu možnosti konania štatutára: 

„v prípadoch, ktoré sa týkajú zaťažovania a scudzovania nehnuteľností spoločnosti alebo v obchodných prípadoch, ktorých hodnota prevyšuje 10.000,- EUR, konajú obaja konatelia spoločne; v ostatných prípadoch koná za spoločnosť každý z konateľov samostatne.“ Po novom by malo dôjsť k odstráneniu zápisu takýchto obmedzení a zapisovať by sa mal iba spôsob konania v mene spoločnosti, napríklad „v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne“ alebo „v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.“

Ak teda zakladáte novú obchodnú spoločnosť, je potrebné si dať pozor na to, aby ste do spôsobu konania v mene spoločnosti neuviedli aj obmedzenie konania. Ak predsa len chcete štatutára obmedziť, je možné tak urobiť v zakladateľskom dokumente obchodnej spoločnosti, napr. podmienením urobenia niektorých úkonov štatutára predchádzajúcim súhlasom spoločníka alebo valného zhromaždenia, avšak takéto obmedzenie nebude mať účinky voči tretím osobám. To znamená, že ak by aj štatutár nedodržal takéto obmedzenie a napríklad by konal bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, tak jeho úkon by bol platný a pre spoločnosť záväzný, avšak spoločnosť by si voči štatutárovi mohla nárokovať napríklad náhradu škody, ktorú tým spôsobil. 

Ak už takéto obmedzenie máte zapísané v obchodnom registri, tak by ste ho mali odstrániť, a to pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri. Ak tak v tomto návrhu neučiníte, tak Vás registrový súd vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy a ak si povinnosť včas nesplníte, tak na Váš návrh nebude vôbec prihliadať. Bez ohľadu na to, či realizujete inú korporačnú zmenu, zosúladiť spôsob konania musíte najneskôr do 30.9.2021, v opačnom prípade Vám hrozí pokuta do výšky 3.310,- EUR.

Aké nové údaje musím uvádzať pri spoločníkoch a akcionároch?

Do obchodného registra sa majú po novom zapisovať už aj dátumy narodenia a rodné čísla spoločníkov a akcionárov, pričom rovnako pre zapísanie týchto údajov do obchodného registra platí konečná lehota 30.9.2021. V súčasnosti je diskutovaná otázka, či je spravodlivé žiadať od navrhovateľov úhradu súdneho poplatku, ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podávajú iba a výlučne z dôvodu, aby si splnili predmetnú povinnosť.

V najbližšej dobe bude zrejmé, či dôjde k odpusteniu tohto poplatku, resp. ako sa s uvedenými výtkami verejnosti štát vysporiada. Každopádne, ak máte záujem počkať na konečné rozhodnutie štátu, tak nezabudnite na to, že na splnenie tejto povinnosti máte čas iba do 30.9.2021.

Aké údaje sú preverované pri zakladaní s.r.o. alebo zmene v spoločníkoch?

Ďalšou zmenou je úprava preverovania zakladateľov, spoločníkov a štatutárov spoločností s ručením obmedzeným. Podľa dôvodovej správy k novele sa predmetné preverovania realizujú vo vzťahu k s.r.o. z dôvodu, že je najčastejšou formou obchodnej spoločnosti. 

V zásade platí, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá:

  • a) je vedená v zozname daňových dlžníkov;
  • b) má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne plnenie; 
  • c) je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. 

Článok pokračuje pod reklamou

Jediný, ktorý je oprávnený dať výnimku, je správca dane, ktorý je oprávnený udeliť súhlas na založenie s.r.o. aj v prípade evidovania daňového dlhu voči zakladateľovi. Pri zápise spoločnosti s ručením obmedzením teda predkladáte súhlas správcu dane, ak máte nedoplatky na daniach, pričom registrový súd zároveň preverí zakladateľa v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a aj v registri poverení na vykonanie exekúcie. 

Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd už nepreveruje nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ale iba či je spoločník vedený v zozname daňových dlžníkov a či je voči nemu vedená exekúcia. Vedenie exekúcie sa preveruje aj u štatutárov a členoch štatutárneho orgánu. 

Zhrnúc vyššie uvedené je zrejmé, že štát sa snaží reagovať na otvorené otázky, ktoré sa v praxi vyskytujú a sú predmetom viacerých odborných diskusií.  Na druhej strane nie vždy dochádza aj k odbúraniu byrokracie a nadbytočnej administratívy, ktorá je s týmito otázkami spojená.