Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 22. januára 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo (11. januára 2021) do medzirezortného pripomienkovania Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. Týmto materiálom ministerstvo pod vedením Márie Kolíkovej plní ďalší záväzok z programového vyhlásenia vlády súvisiaci so zlepšovaním podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Materiál je možné pripomienkovať do 15.02.2021 a jeho kompletné znenie je dostupné na Slov-lex.sk

Návrh opatrení

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra je vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia. 

Nový systém obchodného registra bude fungovať výlučne v podobe elektronickej evidenciepublicite údajov o podnikateľoch zapísaných do obchodného registra, vrátane zbierky listín a elektronickej komunikácie s podnikateľmi a verejnou správou. 

Pre užívateľa resp. verejnosť by mal reformný zámer a projekt obchodného registra priniesť nasledovné služby:

 • elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, vrátane zbierky listín, verejné údaje budú sprístupnené aj vo forme otvorených údajov,
 • pre záujemcov o sledovanie vybraných obchodných spoločností, napr. obchodných partnerov, bude možné nastaviť notifikácie o zmenách vo vybraných obchodných spoločnostiach,
 • zjednodušené online založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii,
 • lustráciu a možnosť rezervovania obchodného mena  na určitý čas,
 • nové členenie zapisovaných údajov – rozdelenie na zapisované údaje a preberané údaje,
 • zapracovanie automatizovaných notifikácií a varovaní v prípade neplnenia zákonom stanovených povinností zapisovaného subjektu v neverejnej časti obchodného registra (napríklad neukladanie účtovných závierok),
 • možnosť súčasného zápisu do obchodného registra a oznámenia o začatí podnikania – voľná živnosť,
 • obchodný register bude dostupný vo vybraných jazykoch Európskej únie.

Článok pokračuje pod reklamou

Efektívne fungovanie obchodného registra

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra predpokladá, že registrovať budú okrem registrového súdu vo vymedzených veciach aj externí registrátori. Navrhujeme, aby túto činnosť vykonávali notári. Zvýši to pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremení registrové súdy. 

Návrh tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov. Registrový súd by mal byť jeden, a to Okresný súd v Žiline.

Obchodný register bude rozdelený na verejnú a neverejnú časť. V neverejnej časti obchodného registra budú evidované údaje o súvisiacich prebiehajúcich konaniach zapisovaného subjektu. 

Súčasťou IT riešenia nového obchodného registra bude aj efektívnejšie prepojenie s inými referenčnými registrami a orgánmi verejnej správy.

Vykonanie opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra vyžaduje predloženie a schválenie nového zákona o obchodnom registri a vytvorenie nového informačného systému obchodného registra. Návrh predpokladá predloženie a schválenie zákona o obchodnom registri v roku 2021. Predpokladaný začiatok fungovania nového obchodného registra je od 1. januára 2023. Informačný systém nového obchodného registra má vytvoriť a spravovať ministerstvo spravodlivosti. 

Do začatia fungovania nového systému obchodného registra bude potrebné zabezpečiť:

 • efektívnu opravu neaktuálnych údajov v obchodnom registri  a jednoznačnú identifikáciu osôb zapísaných v obchodnom registri (vrátane spoločníkov),
 • výmaz zapísaných osôb, ktoré si neplnia svoje zákonné povinnosti,
 • dokončenie  elektronizácie zbierky listín (listiny, ktoré ešte nie sú v elektronickej podobe).

Cieľom predloženého reformného zámeru a projektu obchodného registra je o. i. zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľského prostredia.

zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR