EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 15. novembra 2020 zobraziť celý profil

Máme za sebou turbulentné obdobie, ktoré vyvolala pandémia nového korona vírusu. Od začiatku roka 2020 tak mnohých podnikateľov, obchodníkov a živnostníkov zasiahli nepredvídateľné pandemické / vládne opatrenia. Poďme si predbežne prehodnotiť obdobie roka 2020 z predchádzajúcimi rokmi od 2012 a spoločne zistíme na základe čísiel a faktov, koľko firiem aj napriek ťažkej situácii vzniklo a koľko naopak zaniklo.

Výchádzame z oficiálnych informácií. Očakávame, že negatívne dopady v tomto období sa môžu prejaviť až v roku 2021.

Poznámka redakcie: Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 14. 11. 2020. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Grafy zobrazujú prehľad vzniknutých a zaniknutých firiem v rokoch 2012 až 2020

Do štatistiky vzniku a zániku firiem sú zahrnuté tieto právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Z grafov je evidentné, že počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v rokoch 2015 – 2017. Bolo to z dôvodu zavedenia daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 sa počet zrušených firiem vracia späť na hodnoty spred roka 2014.

Graf zobrazuje počet vzniknutých a zaniknutých firiem na celkom Slovensku v jednotlivých mesiacoch od roku 2012

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu vzniknutých firiem v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik všetkých právnických osôb

Na rozdiel od štatistiky firiem, v nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady všetkých právnických osôb vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Graf a tabuľka zobrazujú prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem

Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za právne formy. Nižšie v tabuľke podrobný rozpis údajov.

Jednoznačne najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie. Tie sú zatiaľ využívané málo – v roku 2019 ich vzniklo 51, zatiaľ čo klasických akcioviek bolo založených 180.

V grafe a tabuľke sú zobrazené počty zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa jednotlivých právnych foriem

Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za právne formy. Nižšie v tabuľke podrobný rozpis údajov.

Čo sa týka zaniknutých právnických osôb, taktiež dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným, nasledujú akciové spoločnosti a neziskové organizácie a nadácie.

Počty nových a zrušených živnostníkov a SZČO

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živnostníkov a samostatných zárobkovo činných osôb na celkom Slovensku po rokoch

Graf zobrazuje počty vzniknutých a zaniknutých živností a SZČO na celkom Slovensku po mesiacoch

Počet vzniknutých samostatných zárobkovo činných osôb (SZČO) má z dlhodobého hľadiska rastúci trend a za pozorované obdobie je najvyšší v roku 2019. Zároveň v roku 2019 výrazne narástol počet zaniknutých samostatných zárobkovo činných osôb oproti predošlým rokom a je podobný ako v roku 2013. Počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zrušených iba v rokoch 2017 a 2018.