EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 26. septembra 2018 zobraziť celý profil

Novou prezidentkou finančnej správy sa od 1. októbra stáva Ing. Lenka Wittenbergerová, ktorá sa celý pracovný život venuje oblasti daní. Na finančnej správe doteraz zastávala pozíciu generálnej riaditeľky sekcie daňovej. Z postu prezidenta finančnej správy odchádza Ing. František Imrecze, ktorý viedol finančnú správu takmer od jej vzniku – finančná správa vznikla v 2012 zlúčením colnej a daňovej správy.

Prezident finančnej správy František Imrecze, ktorý nastúpil na finančnú správu v máji 2012, rezignoval na svoju pozíciu

Minister financií Peter Kažimír následne vymenoval do funkcie prezidentky finančnej správy dlhoročnú odborníčku na dane Ing. Lenku Wittenbergerovú, ktorá je od roku 2012 členkou manažmentu finančnej správy. Počas svojho pôsobenia na finančnej správe sa podieľala na opatreniach zameraných na zlepšenie výberu daní, zavádzaní informačného systému finančnej správy, rozširovaní elektronickej komunikácie či proklientskych opatreniach v daňovej oblasti.

Nová prezidentka finančnej správy vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a od skončenia štúdií pracovala na viacerých pozíciách v rámci daňovej správy. Najskôr v oblasti nepriamych daní, neskôr sa stala riaditeľkou viacerých daňových úradov a od roku 2012 pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie daňovej na Finančnom riaditeľstve SR.

Nová prezidentka má plné kompetencie, nezávislosť a samostatnosť v rozhodovaní o všetkých otázkach.
Ing. Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy

„Chcem pokračovať v procesoch, ktoré sme s odchádzajúcim prezidentom nastavili. Finančná správa za uplynulých šesť rokov prešla významnými zmenami, podarilo sa nám nastúpiť na cestu elektronizácie a digitalizácie a v tomto smere chcem pokračovať. Finančná správa nikdy predtým nebola tak otvorená voči daňovým subjektom, v proklienskych opatreniach preto budeme pokračovať,“ povedala Lenka Wittenbergerová.

„Našim cieľom je vytvorenie bezpapierovej finančnej správy. Budeme preto ďalej pracovať na rozširovaní elektronickej komunikácie a plne obojsmernej elektronickej komunikácii. Mojou prioritou je aj prijatie a implementácia zákona o finančnej správe,“ doplnila Wittenbergerová.

Pod vedením prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho sa za posledných šesť rokov podarilo skonsolidovať finančnú správu, ktorá zostala po kolapse daňového systému v 2012 úplne nefunkčná. Za svoj najväčší úspech považuje výrazné zefektívnenie výberu daní a boj proti daňovým podvodom.

„V máji 2012 som nastúpil do rozvrátenej finančnej správy s absolútne nefunkčným informačným systémom a s chýbajúcimi dátami o daňových subjektoch, čo bol ideálny priestor pre daňové podvody. Sústredili sme sa preto s kolegami okamžite na daňové podvody s nadmernými odpočtami, ktoré boli absolútne masívne. Vďaka práci všetkých zamestnancov sme na eliminácii nadmerných odpočtov priniesli do štátneho rozpočtu o 3,7 miliardy eur viac. Za tých šesť rokov sme sa tiež stali jednou z krajín, ktoré najrýchlejšie znižujú daňovú medzeru – podarilo sa nám ju znížiť zo 41 na 26 percent,“ zhodnotil svoje funkčné pôsobenie odchádzajúci prezident finančnej správy František Imrecze.

Finančná správa v rokoch 2012 – 2018

Finančná správa prešla v rokoch 2012 až 2018 masívnymi zmenami. Podarilo sa spustiť množstvo projektov nielen v oblasti zefektívnenia výberu daní a cla, ale aj v boji proti podvodom a proklientskych opatreniach pre klientov.

Dôležitým opatrením bolo nahradenie zastaraného a nefunkčného informačného systému novým. Integrovaný systém FS – správa daní (ISFS-SD) bol spustený do produktívnej prevádzky k 1.marcu 2015. Nový informačný systém je bezpečnejší, nie je možné v ňom spätne meniť údaje. Zabezpečuje plnú podporu používateľom pri správe daní vrátane jeho aktualizácie vyplývajúcej z legislatívnych zmien a integrácie ISFS-SD na iné interné a externé informačné systémy. ISFS-SD položil potrebné základy pre lepšie služby finančnej správy a rozvoj elektronickej komunikácie.

Zelektronizovali sa služby aj v colnej oblasti. Centrálny elektronický priečinok (CEP) poskytuje elektronické služby v oblasti zahranično-obchodných transakcií so zapojením obchodnej sféry aj orgánov štátnej správy. Finančná správa spustila elektronické colného konania. Počet elektronicky podaných colných vyhlásení bol ku koncu roka 2017 na úrovni 99,7%.

Rozšírila sa elektronická komunikácia aj na daňovú oblasť. Spustením portálu finančnej správy môžu občania vybavovať svoju daňovú a colnú agendu z pohodlia domova, bez nutnosti osobnej návštevy úradov. S finančnou správou komunikuje elektronicky viac ako pol milióna daňovníkov – platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri, ale aj fyzických osôb podnikateľov. Portál finančnej správy, ktorý bol spustený 1.januára 2014, poskytuje všetky informácie všetkým typom klientov na jednom mieste.

Finančná správa sa úplne otvorila ľuďom. Začala s nimi komunikovať online. V septembri 2013 sa finančná správa stala podľa verejnosti najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Bola prvou štátnou inštitúciou, ktorá začala využívať sociálne siete. Prostredníctvom stránky na Facebooku komunikuje s finančnou správou takmer 60 000 subjektov. V roku 2014, v súvislosti so zavádzaním elektronickej komunikácie, spustila finančná správa aj daňové a colné call centrum, ktoré vybaví ročne takmer 200 000 telefonických a 60 000 e-mailových dopytov. Finančná správa navyše pravidelne informuje klientov a zamestnancov o dianí na finančnej správy prostredníctvom zasielania newsletterov.

Finančná správa sa v roku 2016 ako prvá štátna inštitúcia zapojili do hodnotenia kvality poskytovaných služieb nezávislou digitálnou aplikáciou – zamestnancov finančnej správy je možné hodnotiť prostredníctvom aplikácie Staffino.
Finančná správa sa otvorila komunikácii s odbornými a profesijnými organizáciami a zriadila Konzultačnú radu prezidenta finančnej správy. Odborné návrhy a nové opatrenia tak môžu byť konzultované so zástupcami odbornej verejnosti.

Veľké úspechy sa podarili finančnej správe aj v boji proti daňovým podvodom. Finančná správa od roku 2012 prijala viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie kontrolného výkazu DPH, ktorý veľmi výrazne obmedzil možnosti podvodov na DPH.
Finančná správa spoločne s Policajným zborom SR a Generálnou prokuratúrou SR založila Daňovú kobru a prvýkrát v histórii Slovenska tak zložila tímy z viacerých organizácií, ktoré bojovali proti podvodom.

Informačný systém kontrolných známok, ktorý spustila finančná správa v roku 2014, zabránil podvodom na spotrebných daniach a zamedzil neustálym podvodom s kolkami.

Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice v apríli 2015 výrazne pomohlo znížiť náklady na zabezpečenie registračnej pokladnice malým podnikateľom a položilo základy na neskoršie prípravy zavedenia eKasy. Vďaka týmto opatreniam môže finančná správa obmedziť podvody vo finálnej spotrebe.
Vďaka všetkým týmto opatreniam priniesla finančná správa do štátneho rozpočtu o 3,7 mld. eur viac (4,3% HDP) a znížila daňovú medzeru zo 41 na 26%. Finančná správa dala kontrolnú funkciu aj do rúk verejnosti – spustila aplikáciu na overovanie bločkov, kontrolných známok, začala na portáli zverejňovať rôzne informačné zoznamy – daňových dlžníkov, platiteľov DPH a ďalšie.

Finančná správa sa za uplynulé roky stala rešpektovanou inštitúciou aj v zahraničí. Dôkazom toho je, že Slovensko predsedalo Európskej organizácii daňových správ (IOTA). Prezident finančnej správy František Imrecze sa stal prezidentom IOTA v júni 2017 a predsedníctvo odovzdal Belgicku v júni 2018. Finančná správa tiež aktívne začala spolupracovať aj s krajinami EÚ, OECD a USA, s ktorými si začala vymieňať vybrané informácie o daňových subjektoch, čím získala ďalší nástroj v boji proti daňovým podvodom. Automatická výmena informácií predstavuje významný nástroj na zvýšenie efektívnosti a účinnosti výberu daní a na elimináciu cezhraničných daňových podvodov spojených s daňovými únikmi.

Okrem spustenia množstva projektov v oblasti zefektívnenia výberu daní a cla, v boji proti podvodom a proklientskych opatreniach pre klientov, za ostatných šesť rokov sa zefektívnili aj vnútorné procesy. Išlo o efektívnejšie nastavenie organizačnej štruktúry, zavedenie nových komunikačných kanálov pre internú komunikáciu, menovanie splnomocnenkyne pre komunikáciu so zamestnancami, vydávanie interného časopisu, elektronické nastavenie obehu dokumentov, zavedenie elektronickej dochádzky, rekonštrukcie budov daňových a colných úradov, organizovanie videokonferencií a videoporád na všetkých 9 daňových úradoch, 9 colných úradoch, 39 pobočkách daňových úradov, 62 pobočkách colných úradov, 18 staniciach colných úradov a 24 kontaktných miestach daňových úradov po celom Slovensku, čím sa znížili náklady na dopravu a pod.

Za ostatné roky sa finančná správa zmenila na modernú proklientsku inštitúciu, ktorej mottom je „menej administratívy, viac výkonu“. Cieľom vedenia finančnej správy je uľahčiť život spoľahlivým klientom z radov daňovníkov, dosiahnuť väčšiu vzájomnú dôveru vo vzťahu finančná správa – klient a podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Pomôcť tomuto cieľu má aj národný projekt „Zefektívnenie správy daní a cla“ v rámci Operačného programu EVS. Rozbehnuté sú aj ďalšie projekty: zákon o finančnej správ, eKasa, chatbot, automatické písanie správ z výkonu kontrol – projekt Voice recognition a mnohé ďalšie.

Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR.
Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií SR. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií SR. Ďalšie informácie o finančnej správe a jej pôsobnosti nájdete na portáli finančnej správy.

zdroj: FS SR