Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 28. marca 2018 zobraziť celý profil

Informácia k zverejneniu HLÁSENIE DISTRIBÚTORA POHONNÝCH LÁTOK O MNOŽSTVE NADOBUDNUTÉHO, DODANÉHO A STAVE ZÁSOB MINERÁLNEHOM OLEJA podľa § 25b ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

Finančná správa pripomína podnikateľskej verejnosti, že zákonom č. 268/2017 Z. z. z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola pre distribútora pohonných látok v súlade s § 25b ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) ustanovená povinnosť najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň, v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21 zákona č. 98/2004 Z. z.

Finančné riaditeľstvo zverejnilo vyššie uvedené hlásenie distribútora pohonných látok v katalógu elektronických formulárov v oblasti správa spotrebných daní, agenda spotrebná daň z minerálneho oleja.