PR správy xa Publikované 26. apríla 2023 zobraziť celý profil

Úspešné riadenie podniku nezávisí len od precízne nastavenej stratégie, kvalitného produktu či šikovných zamestnancov. Nemenej dôležitá je aj správna organizačná štruktúra. V opačnom prípade dochádza k chaosu, informačným šumom a celkovej neefektivite.

Čo je organizačná štruktúra?

Organizačná štruktúra je spôsob usporiadania vzťahov medzi jednotlivými pracovnými pozíciami v rámci určitej organizácie. Jej zmyslom je rozdelenie povinností a právomocí medzi jednotlivých členov a koordinácia činností tak, aby boli dosahované krátkodobé i dlhodobé ciele daného zoskupenia.

Organizačná štruktúra však nesúvisí len s usporiadaním vzťahov, ale má zásadny vplyv aj na mnohé finančné, daňové či právne aspekty podnikania. Pri jej vytváraní je preto vhodné obrátiť sa aj na dôveryhodného odborníka – advokátsku kanceláriu, ktorá vám poskytne potrebné poradenstvo pri nastavovaní zmluvných vzťahov, ochrane majetku, vypracovaní interných smerníc s právami a povinnosťami zamestnancov či daňovej optimalizácii v rámci skupiny.

V praxi sa môžete stretnúť s celým radom rôznych organizačných štruktúr. Pozrime sa na niektoré štruktúry, ktoré patria v podnikoch medzi tie najpoužívanejšie a preskúmajme ich výhody a nevýhody.

Líniová organizačná štruktúra

Ide o najjednoduchší typ. Je založená na princípe jedného vedúceho a priamej rozhodovacej právomoci. Každý zamestnanec má iba jedného nadriadeného, od ktorého dostáva príkazy a úlohy. 

Výhody:

 • Vhodné pre malé podniky.
 • Jednoduchá a prehľadná.
 • Jasné určenie právomocí a zodpovednosti.

Nevýhody:

 • Vysoká náročnosť na odbornosť vedúceho.
 • Nevhodná pre väčšie a zložitejšie podniky.
Zdroj: Pixabay.com

Funkcionálna organizačná štruktúra

Organizácia sa člení na jednotlivé útvary na základe svojej funkcie – marketing, obchod, personalistika, výroba, technika a podobne. Každý útvar môže byť rozdelený na niekoľko menších skupín – oddelení, pričom každý zamestnanec má vedúceho na úrovni oddelenia a zároveň vrcholového manažéra, ktorý má na starosti celý útvar.

Výhody:

 • Vhodné pre stredné a veľké podniky.
 • Dôsledná deľba práce, využitie špecialistov.
 • Rovnaká kvalifikácia na úrovni útvaru uľahčuje výmenu informácií.

Nevýhody:

 • Zložité väzby, zamestnanec má spravidla viac nadriadených.
 • Nejednotnosť v riadení a možnosť protichodných príkazov.
 • Stret kompetencií.
 • V premenlivých podmienkach pomalé a ťažkopádne riadenie.

Divizionálna organizačná štruktúra

Divízia je relatívne samostatná a ekonomicky autonómna, komplexne vybavená, vnútorná organizačná jednotka. Vedúci divízie je porovnateľný s vedúcim malého podniku. Divízie môžu byť zriadené podľa regiónu (Európa / Ázia, západné / východné Slovensko), podľa produktu (elektromotory / spaľovacie motory) či typu klienta (bežní spotrebitelia / biznisoví klienti).

Výhody:

 • Vhodné najmä pre veľké nadnárodné spoločnosti.
 • Znižuje zaťaženie najvyššieho vedenia.
 • Rýchlejšie adaptovanie na zmeny.

Nevýhody:

 • Divízie môžu pôsobiť proti záujmom podniku ako celku.
 • Vysoké administratívne výdavky – duplicita funkcií.
Zdroj: Pixabay.com

Maticová organizačná štruktúra

Maticová organizačná štruktúra spája prvky funkcionálnej a divizionálnej štruktúry a vytvára maticu, v ktorej má každý zamestnanec dvoch nadriadených – stáleho odborného vedúceho, s ktorým rieši bežné úlohy a dočasného vedúceho projektového tímu, s ktorým pracuje na aktuálnom projekte. Pracovníci sa po skončení projektu vrátia na svoje stále miesta. 

Výhody:

 • Prepracovaná tímová spolupráca medzi oddeleniami.
 • Zvyšuje sa motivácia a záujem pracovníkov.
 • Možnosť presného výberu pracovníkov pre daný projekt na základe ich silných stránok.

Nevýhody:

 • Zložité uplatnenie štruktúry.
 • Zdvojenie autority môže byť zdrojom zmätkov.
 • Nutnosť väčšieho počtu riadiacich pracovníkov v pomere ku zamestnancom.

Holdingová organizačná štruktúra

Ide o zoskúpenie právne samostatných hospodárskych subjektov, ktoré sú do istej miery prepojené majetkovo alebo personálne. Jeden zo subjektov – materská spoločnosť má dominantnú pozíciu, z ktorej riadi a koordinuje ovládané subjekty – dcérske spoločnosti patriace do holdingu.

Výhody:

 • Silnejšie postavenie na trhu pre jednotlivé spoločnosti.
 • Možnosť ušetriť na daniach.
 • Diverzifikácia rizika a ochrana majetku.

Nevýhody:

 • Zložitosť.
 • Problémy s riadením.
 • Náklady na založenie a priebežné dodržiavanie predpisov.