EkonomikaHR/PersonalistikaManažmentPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 5. júna 2023 zobraziť celý profil

Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách dobiehajúcich dopady pandémie. Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla, čo ovplyvnil najmä pokles v najpočetnejšom odvetví ekonomiky v priemysle.

Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl pracovalo v prvom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 580-tisíc osôb. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 6,5 tisíc osôb, zamestnanosť vzrástla o 0,3 %.

Rast zamestnanosti v službách najvýznamnejšie ovplyvnil prírastok pracujúcich vo veľkých odvetviach zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí – v zdravotníctve aj v obchode  pribudlo v každom viac ako 20 tisíc pracujúcich. Najdynamickejšia zmena sa prejavila v menších odvetviach – vo finančných službách medziročne vzrástla zamestnanosť o 25,2 % a v administratívnych službách o 16,5 %. Výraznejší medziročný úbytok nastal v umení, zábave a rekreácii, a tiež  v činnostiach nehnuteľností.

Prešovský kraj má najnižšiu zamestnanosť

Z regionálneho hľadiska počas 1. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najviac v Bratislavskom kraji o vyše 4 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 15-tisíc pracúcich mužov a žien. Miernejší rasty bol zaznamenaný v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. V ďalších štyroch krajoch zamestnanosť medziročne klesala, ale nie dramaticky.  

Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj, na začiatku tohto roka to bolo 70,9 %. Naopak, Bratislavský kraj si ako jediný zo všetkých krajov SR udržiaval v prvom štvrťroku 2023 mieru zamestnanosti nad úrovňou 85 %. V Bratislavskom kraji nastala aj najvýraznejšia medziročná zmena zvýšením miery zamestnanosti zvýšila o 2,2 p. b.

Zdroj: Štatistický úrad / úprava redakcia