E-shopyEkonomikaMarketingPodnikanie xa Publikované 18. júna 2018 zobraziť celý profil

Už ste počuli o súťaži CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards)? Minulý rok vyhrali túto súťaž napríklad Blockchain startup Decent, Trip Advisor pre pacientov – GCR, Smart city startup – Instarea alebo inovatívny AI startup Matsuko. Hľadanie startup hviezd sa opäť začalo a vy môžete byť jeho súčasťou.
CESA je v podstate sé­ria po­du­jatí v rámci 10 krajín cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy, kto­rých cie­ľom je po­u­ká­zať nielen na úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí a or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú.

Zároveň prepája startup komunitu v rámci týchto 10 krajín, ktorá si vďaka CESA môže vymeniť cenné know-how, získať hodnotné kontakty alebo napr. zistiť, ako čo najefektívnejšie vstúpiť na iný trh so svojím produktom.  

V 5. ročníku súťaže sa pobijú nielen roz­ličné star­tupy, ale tiež in­ves­tori, co­wor­kin­gové cen­trá alebo in­ku­bá­to­ry a to v 14 kategóriách. Široká verejnosť môže svojich favoritov nominovať do 20.6. na stránke CESA.

 • Startup of the Year
 • Best Newcomer
 • Founder of the Year
 • Female Role Model of the Year
 • Best Social Impact Startup
 • Best IoT Startup
 • Best Blockchain Startup
 • Best FinTech Startup
 • Best AI Startup
 • Best Prop-Tech Startup
 • Best Biotech Startup
 • Investor of the Year
 • Best Coworking Space
 • Best Accelerator/Incubator Program

Tento rok sú country partneri pre Slovensko Kristína Fischerová a Patrik Ruman, ktorí organizujú národné kolo pod hlavičkou technologického štúdia Techband.digital.


Kika a Patrik, môžete nám povedať viac o tom, aký je cieľ súťaže Central European Startup Awards a čím je špeciálna?
CESA je regionálna časť globálnej súťaže Global Startup Awards, ktorá je najväčšou nezávislou súťažou v startup ekosystéme.

Prvýkrát sa uskutočnila už v roku 2012 a v súčasnosti pokrýva až 52 krajín v rámci piatich regiónov Európy, Ázie a Afriky. Cieľom súťaže je nájsť, prepojiť, podporiť a poukázať na dôležitých hráčov v rámci startup ekosystému. Organizátori chcú zároveň vytvoriť platformu pre networking, medzinárodné partnerstvá a investičné príležitosti.

Absolútne unikátne je to, že jednotlivé startupy sa neprezentujú cez pitch, ale porota vyberá tých najlepších na základe odpovedí súťažiacich. Takže ak ste sa so svojím startupom nezapojili do žiadnej súťaže kvôli tomu, že sa bojíte prezentovať pred publikom, tak sa môžete smelo prihlásiť do CESA. 🙂 Zároveň veľkou pridanou hodnotou je, že top víťazi postúpia na regionálne kolo do Varšavy a tí najlepší z regionálneho kola na globálne do Číny.

To znie veľmi zaujímavo. Aká je vlastne vaša úloha v rámci CESA a pracujete na tomto projekte iba vy dvaja?
Našou úlohou v rámci CESA ako country partners je koordinovať všetky aktivity v rámci súťaže na Slovensku, t.j. nájdenie súťažiacich, porotcov, ambasádorov, partnerov a zoorganizovanie finále súťaže, ktoré sa uskutoční už v septembri.

Samozrejme, so súťažou je celkom veľa práce a preto máme tím ambasádorov, ktorí nám hlavne pomáhajú s nájdením startup hrdinov. 🙂 Tento rok sa nám rozhodli pomôcť – Dušan Duffek (Partner & Co-founder at 0100 Ventures), Anna Závodská (Chief International Officer at BeeSafe), Pavol Miroššay (Executive Director at Kosice IT Valley), Lenka Hlinková (Project Manager at Wirecard AG), Dušan Matuška (Co-Founder and CEO of OCTAGO CORPORATION), Andrea Zrubcová (Co-Founder at Consulting Club Bratislava) a Martin Pechovský (CEO in MGROUP).

Myslíte si, že slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém je dosť veľký a kva­litný na to, aby mo­hol kon­ku­ro­vať na ta­kýchto sú­ťa­žiach?
Určite áno. Túto súťaž organizujeme už druhý rok a na Slovensku je naozaj veľké množstvo skvelých projektov. Tie by mali určite dostať šancu sa predviesť nielen v doma, ale aj v zahraničí.

Do kedy a kde je možné sa do sú­ťaže pri­hlá­siť?
Verejné nominácie a prihlasovanie sú otvorené do 20. júna a až do polky júla môžu všetci nominovaní potvrdiť svoju účasť vyplnením prihlášky. Koncom júna bude tiež spustené verejné hlasovanie, preto nezabudnite zahlasovať za vašich favoritov.

Na čo majú dbať súťažiaci a na čo ne­za­bud­núť pri pri­hla­so­vaní?
V prvom rade by nemali zabudnúť na prihlasovací formulár, pretože samotná nominácia neznamená automatické zaradenie do súťaže 🙂 Po registrácii do súťaže bude koncom júna prebiehať verejné hlasovanie. Súťažiam odporúčame, aby si vytvorili čo najpútavejší profil a dostatočne zrozumiteľne popísali svoj projekt. Samozrejme, mali by osloviť svojich priateľov a priaznivcov, aby im pomohli a dali hlas.

Ako bude celá súťaž ďalej prebiehať?
Po verejnom hlasovaní a odoslaní všetkých potrebných materiálov zo strany súťažiacich sa zíde odborná porota, ktorá vyberie tých najlepších vo všetkých štrnástich kategóriách. Tí budú slávnostne vyhlásení na slovenskom finále CESAwards začiatkom septembra. Víťazi potom automaticky postúpia do regionálneho finále, ktoré sa uskutoční na jeseň 2018 v Poľsku. Na atraktívnom regionálnom finále budú medzi sebou súťažiť víťazi jednotlivých kategórií v rámci všetkých desiatich krajín.  

Prečo pri­hlá­siť svoj star­tup do CESA?

 • Zvi­di­teľ­níte svoj pro­jekt vo všet­kých kra­ji­nách, ktoré sa do CESA za­po­jili,
 • Nad­via­žete nové par­tner­stvá v re­gi­óne a máte pries­tor vy­tvo­riť me­dzi­ná­rodné par­tner­stvá,
 • Máte šancu zís­kať in­ves­tí­ciu od množ­stva in­ves­to­rov,
 • Na­be­riete kon­takty pre ďalší rast svojho biz­nisu,
 • Môžete získať skvelé know-how pre váš biz­nis alebo super mentora,
 • Za­ži­jete národnú párty v Bratislave a medzinárodnú zas v Poľsku,
 • Budete mať lepší prehľad o startup ekosystéme v rámci SK a regiónu strednej a východnej Európy.

Central European Startup Awards je skvelá príležitosť, ako predstaviť váš startup príbeh, získať skvelé kontakty, ale aj načerpať hodnotné know-how z iných krajín. Ak chcete vedieť novinky ohľadne CESAwards, nezabudni prísť na veľké finále CESAwards v septembri 2018 alebo navštívte FB fanpage súťaže.