DaneEkonomikaFinancieSlovensko xa Publikované 5. januára 2022 zobraziť celý profil

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7 014,1 mil. eur, uviedlo Ministerstvo financií SR (MF SR). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur (-9,6 %).

DPH narástla takmer o miliardu

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 673,9 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 969,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 511,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 105,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 43,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,2 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 277,3 mil. eur (-10,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,1 mil. eur (+12,2 %).

Príjmy z prenájmu majetku klesli

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,0 mil. eur (-0,2 %). Ide najmä o medziročný pokles príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 33,6 mil. eur a úrokov o 1,8 mil. eur, ktorý bol do značnej miery kompenzovaný nárastom iných nedaňových príjmov o 30,8 mil. eur a kapitálových príjmov o 1,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku medziročne klesli o 0,4 mil. eur. Pozitívny vplyv mal aj medziročný nárast grantov a transferov na úrovni 1,7 mil. eur.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 139,5 mil. eur (-17,5 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 31,2 mil. eur (+1,3 %). Medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 7,4 mil. eur (-1,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 89,4 mil. eur (+10,2 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 129,9 mil. eur (-13,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 858,6 mil. eur (+4,7 %).

Tabuľka: MF SR

Zdroj: MF SR / úprava redakcia