Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 21. marca 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí poskytujú žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy praktické vyučovanie, odbornú prax alebo praktickú výučbu, že nemajú v tejto súvislosti žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Takýto žiak alebo študent nenadobúda na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca, preto ho zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za neho neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je rozhodujúca. Žiakom a študentom sa obdobie výkonu odbornej praxe v budúcnosti preto na dôchodkové účely nezaráta.

Podľa zákona o sociálnom poistení všeobecne platí, že postavenie zamestnanca nemá žiak strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ani študent vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

zdroj: Sociálna poisťovňa