EkonomikaManažmentSlovensko xa Publikované 6. júla 2018 zobraziť celý profil

Svetová banka na základe zadania od Európskej komisie vypracovala štúdiu Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko. V rámci nej porovnávala 25 vybraných miest v týchto štyroch krajinách podľa toho, aké sú v nich podmienky pre podnikanie malých a stredných firiem.

Zo sledovaných slovenských miest by sa malo podľa Svetovej banky najjednoduchšie podnikať v Prešove

Za ním sa umiestnili Košice, Žilina, Trnava a Bratislava. Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalší balíček, ktorý zlepší podnikanie a odstráni zbytočnú byrokraciu. Ak by sa v Bratislave uplatňoval úspešný prístup, aký sa používa v regiónoch, Slovensko by sa podľa Svetovej banky v rebríčku zlepšilo až o 9 miest.
Svetová banka predstavila štúdiu 3. júla v chorvátskom Záhrebe. Výsledky ukazujú, že podobné rozdiely medzi regiónmi a hlavným mestom sú aj v Chorvátsku a Portugalsku. Slovensko v  Záhrebe zastupovala Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií.

Pred zástupcami ministerstiev zodpovedných za zlepšovanie podnikateľského prostredia vyzdvihla prínos štúdie pre lepšie pochopenie našich silných a slabých stránok a ich vnímanie podnikateľmi na Slovensku. Predstavila doterajšie kroky MH SR pri zlepšovaní  života podnikateľov, najmä balíčky opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre Doing Business, v ktorej ministerstvo plní úlohu sprostredkovateľa medzi podnikateľmi a orgánmi štátnej správy.

Minister hospodárstva Peter Žiga už avizoval, že rezort chystá ďalší, v poradí tretí antibyrokratický balíček. „Intenzívne pracujeme na razantnom zlepšení podmienok pre podnikanie, redukcii zbytočných povolení a potvrdení, či kontrol. Rozdielne výsledky prístupu v regiónoch poukazujú na to, že pre hlavné mesto existuje veľký priestor pre zlepšenie procesov. Mali by byť efektívnejšie a transparentnejšie, s vyššou mierou elektronizácie,“ zdôraznil minister.

Generálna riaditeľka Miriam Letašiová v Záhrebe súčasne upozornila, že zlepšovanie postavenia SR v rôznych medzinárodných hodnoteniach konkurencieschopnosti vrátane Doing Business je pre nás síce želaným, ale nie prioritným efektom našej snahy. Cieľom  je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku ako takého. Tiež upozornila na fakt, že metodológia Doing Business má svoje limity, čo priznáva aj samotná Svetová banka.

Podmienky prípadových štúdií, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny a tvoria základ hodnotenia, nie vždy zodpovedajú podnikateľskej praxi v SR. Ak by sme dokonca v niektorých prípadoch prijímali zmeny iba pre zlepšenie nášho umiestnenia v Doing Business, prišlo  by naopak k zvýšeniu byrokracie a zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Dôležité je uplatňovanie „smart“ prístupu k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia nielen na regionálnej či národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. MH SR dlhodobo komunikuje so Svetovou bankou a poskytuje jej informácie a štatistické údaje o praxi podnikania na Slovensku, pričom v tejto spolupráci plánuje pokračovať.

Štúdia Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko porovnávala vybrané mestá v piatich indikátoroch: Začatie podnikania, Získavanie stavebných povolení, Prístup k elektrickej energii, Registrácia majetku a Vymáhateľnosť zmlúv.

Cieľom výskumu bolo poskytnúť odporúčania na základe príkladov dobrej praxe z regiónov, ktoré by sa mohli uplatniť aj na celoštátnej úrovni. Slovensko je krajinou s druhými najmenšími regionálnymi rozdielmi zo sledovaných štyroch štátov. Najlepšie čiastkové umiestnenie spomedzi slovenských miest dosiahla Žilina, ktorej patrí tretia priečka v indikátore Prístup k elektrickej energii.

Celá publikácia je dostupná na adresewww.doingbusiness.org/EU2.

zdroj: MH SR