EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 9. novembra 2020 zobraziť celý profil

Projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) mali niektorí zamestnávatelia povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Opatrenia ÚVZ sú verejne dostupné na stránke www.uvzsr.sk.

V rámci tohto projektu žiadateľ – zamestnávateľ predkladá jednu spoločnú žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci opatrení č. 1, 3A alebo 3B.

Na každé z opatrení č. 2, 4A a 4B sa predkladá žiadosť o poskytnutie príspevku osobitne.

V prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku len v rámci jedného opatrenia. V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky. Poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 a súbežne v rámci opatrenia č. 4 nie je možné.

Na poskytnutie príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ je právny nárok!

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie projektu predstavuje obdobie od 13.03.2020 do 31.12.2021.

Nové podmienky poskytovania príspevkov sa uplatňujú za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2021.

FORMA REALIZÁCIE PROJEKTU

Projekt sa realizuje na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie je zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk. V zmysle tohto oznámenia môžu oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na úhradu časti mzdových nákladov zamestnancov – zamestnávatelia, alebo na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti – SZČO.

Projekt sa realizuje formouhlavnej aktivity a podporných aktivít.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto/a, aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť, s cieľom posilniť štrukturálne stabilnú zamestnanosť a poskytovanie finančného príspevku na podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti. Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP.

OPATRENIE č. 1, č. 3A a 3B – príspevky od 1.10.2020

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy1) a SZČO, ktorý je zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo poklesu tržieb.

Za zamestnávateľa sa považuje:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Neoprávneným žiadateľom projektu sú subjekty verejnej správy. Subjekty verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

Zamestnanec

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Do cieľovej skupiny patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 02.09.2020.

To znamená, že zamestnávateľ nemôže žiadať príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce 03.09.2020 a neskôr.

Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

Za zamestnanca sa na účely tohto projektu považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Za zamestnanca sa v prípade podania výkazu na opatrenie č. 1 opatrenie č. 3A považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Za zamestnanca sa v prípade podania výkazu na opatrenie č. 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Príspevok podľa opatrenia č. 1 a opatrenia č. 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

Za zamestnanca na účely tohto projektu nie je možné považovať napr. pracovníka pracujúceho na dohodu, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Žiadateľom o príspevok môže byť len žiadateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 02.09.2020.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚVISIACE S POSKYTNUTÍM FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Finančné príspevky poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má žiadateľ zriadených viac prevádzok v rôznych územných obvodoch, žiadosť sa podáva podľa sídla žiadateľa.

Úrad po splnení podmienok poskytne finančné príspevky mesačne na základe predloženého výkazu pre priznanie príspevku zamestnávateľovi, ktorý udrží pracovné miesta zamestnancov z oprávnenej cieľovej skupiny najmenej po dobu dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný alebo jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje a v ktorom bol vyhlásený núdzový stav.

Ak zamestnávateľ v priebehu doby udržania akékoľvek podporené pracovné miesto zruší pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce ), je povinný vrátiť úradu vyplatené finančné príspevky za toto pracovné miesto, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia pracovného miesta z dôvodu nadbytočnosti.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Oprávnenými žiadateľmi finančného príspevku sú zamestnávatelia v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa § 70 odsek 7 a odsek 8 zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ má:

a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov,

d) nemá voči úradu finančné záväzky,

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovaním z fondov EÚ, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) a g) preukazuje žiadateľ v žiadosti vyhlásením.

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

a) podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Žiadateľ, ktorému:

a) správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) Sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa povolila žiadateľovi splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov je povinný preukázať odklad v zmysle písm. a) formou čestného vyhlásenia, povolenie na splátkový kalendár podľa písm. b) formou notifikácie alebo potvrdenia a splátkový kalendár podľa písm. c) overí úrad.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa náležitosti ustanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa do 31.12.2020 považuje za splnenú.

S účinnosťou od 01.10.2020 žiadateľ – zamestnávateľ predkladá LEN jednu spoločnú žiadosť v rámci opatrení č. 1, č. 3A a č. 3B.

Zamestnávateľ predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok)

Žiadosť predkladá žiadateľ formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk do elektronickej schránky úradu, v ktorého územnom obvode budú pracovné miesta udržané. V prípade, ak má žiadateľ zriadených viac prevádzok v rôznych územných obvodoch, žiadosť sa podáva podľa sídla žiadateľa.

Úrad akceptuje žiadosť spracovanú na predpísanom formuláriFormulár žiadosti o poskytnutie príspevku je prístupný cez www.slovensko.sk. K žiadosti má žiadateľ povinnosť predložiť prílohu Výkaz pre priznanie príspevku (ďalej len „výkaz“). Výkaz je zároveň považovaný za žiadosť o úhrady platby. Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ neuvádza číslo dohody o poskytnutí príspevku (ďalej len „dohoda“). Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

Výkaz sa taktiež zasiela len formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk do elektronickej schránky úradu.

V rámci opatrenia č. 1 a č. 3 sa výkaz pre priznanie príspevku predkladá formou elektronického podania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola náhrada mzdy/mzda zamestnancom vyplatená.

V prípade, ak zamestnanec úradu kontrolou predloženej žiadosti zistí nedostatky, ktoré môže žiadateľ doplniť, resp. doložiť k žiadosti, vyzýva zamestnanec, ktorý žiadosť zaevidoval do ISSZ výzvou odoslanou z IS DMS do elektronickej schránky žiadateľa na doplnenie údajov alebo chýbajúcich podkladov do 5 pracovných dní a upovedomí žiadateľa, že v prípade ak v lehote nedoplní údaje alebo chýbajúce podklady, jeho žiadosť sa stáva bezpredmetnou.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Opatrenie č. 1

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

!pozor aj tí,  čomáte uzatvorené dohody v rámci op 1 – riadne pozrieť, či ste boli zatvorení nariadením – odporúčam prejsť na op3!

Opatrenie č. 3A

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Opatrenie č. 3B

Za oprávnený výdavok sa považuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa. Za oprávnený výdavok za mesiac október a ďalšie mesiace sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb, a to nasledovne najviac vo výške:

                        pokles tržieb (kategórie)mesačná výška
                        od 20,00 – 39,99%270,- eur
                        od 40,00 – 59,99%450,- eur
                        od 60,00 – 79,99%630,- eur
                        od 80% a viac810,- eur

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 4 možnosti:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020

4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Žiadateľ prepočítava pokles tržieb na IČO (bez ohľadu na to, koľko má prevádzok)

Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B je možnéavšak na iné prevádzky.

DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

Vyhotovenú dohodu úrad spolu so sprievodným listom zasiela žiadateľovi elektronicky prostredníctvom DMS.

Žiadateľ je povinný prevziať dohodu elektronicky podpísanú el. pečaťou úradu a zaslať úradu dohodu úradu naspäť elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Po prijatí podpísanej dohody úrad dohodu zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.

!Postup úradu pri vypracovaní dodatkov k aktuálne platným dohodám!

A: Žiadateľ, ktorý má uzatvorených súbežne viacero dohôd

So žiadateľmi, ktorí majú uzatvorenú dohodu/dohody s úradom práce v rámci opatrenia č. 1, opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B, bude uzatvorený Dodatok k tej dohode, v rámci ktorej bola vykonaná posledná úhrada. Ostatné dohody budú ukončené. V rámci uvedeného dodatku žiadateľ podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia (v rámci jedného žiadaného mesiaca, môže žiadateľ podať výkaz aj na opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. B, avšak na iné prevádzky a iných zamestnancov).

Príklad: Zamestnávateľ ABC s.r.o., uzatvorená dohoda s úradom Banská Bystrica na opatrenie č. 1 platba za apríl 2020, dohoda na opatrenie č. 3B uzatvorená s úradom Bratislava platba za august 2020. V rámci týchto dvoch uzatvorených a platných dohôd, vypracuje dodatok k dohode úrad Bratislava, ktorý následne podľa podaného výkazu vypláca ďalej finančné prostriedky žiadateľovi. Úrad Banská Bystrica dohodu ukončí, zašle žiadateľovi dohodu o skončení dohody na opatrenie č. 1).

B: Žiadateľ, ktorý má uzatvorenú jednu dohodu na niektoré z opatrení č. 1, 3A alebo 3B

So žiadateľmi, ktorí majú uzatvorenú len jednu dohodu v rámci opatrenia č. 1, opatrenia č. 3A alebo opatrenia č. 3B, bude uzatvorený Dodatok k tej dohode. V rámci uvedeného dodatku žiadateľ podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia (v rámci jedného žiadaného mesiaca, môže žiadateľ podať výkaz aj na opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. B, avšak na iné prevádzky a iných zamestnancov).

V prípade, ak bola pôvodná dohoda so zamestnávateľom podpísaná a zaslaná elektronicky, rovnakým spôsobom bude zaslaný aj dodatok k dohode. Rovnako to platí aj pri zamestnávateľoch, ktorí pôvodnú dohodu podpísali fyzicky.

OPATRENIE č. 2

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.); vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Ak použijeme definíciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, za SZČO sa považuje FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov:

z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, § 6 ods. 1 písm. a) zo živnosti, § 6 ods. 1 písm. b) z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori, § 6 ods. 1 písm. c) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sanezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a

iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, § 6 ods. 2 písm. a) – ide napríklad o autorov, hudobníkov, spisovateľov alebo umelcov, z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznejpodstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP, § 6 ods. 2 písm.b)z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, § 6 ods. 2 písm. c) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,finanční agenti a poradcovia, § 6 ods. 2 písm. d)z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. ošporte vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, § 6 ods. 2 písm. e)zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z.z o audiovízii a pod).

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá:

1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020, alebo

2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2020, resp. k 01.02.2021 alebo so začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020.

UPOZORNENIE:

Finančný príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Oprávnenými žiadateľmi finančného príspevku sú SZČO v súlade s ustanovením § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa § 70 odsek 7 a odsek 8 zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ má:

a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov,

d) nemá voči úradu finančné záväzky,

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovaním z fondov EÚ, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) a g) preukazuje žiadateľ v žiadosti vyhlásením.

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

a) podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Žiadateľ, ktorému:

a) správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) Sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa povolila žiadateľovi splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov je povinný preukázať odklad v zmysle písm. a) formou čestného vyhlásenia, povolenie na splátkový kalendár podľa písm. b) formou notifikácie alebo potvrdenia a splátkový kalendár podľa písm. c) overí úrad.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa náležitosti ustanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektoraTáto povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa do 31.12.2020 považuje za splnenú. SZČO predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

žiadosti má žiadateľ povinnosť predložiť prílohu Výkaz pre priznanie finančného príspevku. Výkaz je zároveň považovaný za žiadosť o úhrady platby.

Žiadosť/výkaz o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce nasledovne:

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
 • osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ neuvádza číslo dohody. Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnený výdavok za mesiac október a nasledujúce mesiace sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb , a to nasledovne najviac vo výške:

                        pokles tržieb (kategórie)mesačná výška
                        od 20,00 – 39,99%270,- eur
                        od 40,00 – 59,99%450,- eur
                        od 60,00 – 79,99%630,- eur
                        od 80% a viac810,- eur

V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer (nevzťahuje sa na dohody uzatvorené mimo pracovného pomeru), od výšky príspevku zodpovedajúcemu príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.

Pozn. Výkaz po vyplnení výšku príspevku automaticky vypočíta (v prípade, ak žiadateľ má príjem z pracovného pomeru, vyplní ho do výkazu, mesačná výška príspevku sa o tento príjem zníži). Za žiadaný mesiac napr. október 2020 sa odpočítava v prípade pracovného pomeru výška čistého príjmu za mesiac október 2020, ktorú dostal žiadateľ na účet v mesiaci november 2020.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 4 možnosti:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020

4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

Pri zasielaní dohôd žiadateľom je potrebné postupovať nasledovne:

1. Ak žiadateľ má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, úrad dohodu spolu so sprievodným listom zasiela žiadateľovi elektronicky prostredníctvom DMS.

2. Ak žiadateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, dohodu úrad zasiela poštou.

V ojedinelých prípadoch, môže úrad odovzdať dohodu žiadateľovi osobne.

Žiadateľ je povinný podpísať dohodu, ktorú mu zaslal úrad a zaslať jedno vyhotovenie podpísanej dohody naspäť na príslušný úrad nasledovne:

1. Ak žiadateľ prevzal dohodu elektronicky podpísanú el. pečaťou úradu, zasiela úradu dohodu naspäť elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

2. Ak žiadateľ obdŕžal dohodu prostredníctvom pošty, 1 podpísaný výtlačok dohody zasiela späť poštou alebo doručí osobne (v ojedinelých prípadoch) do podateľne úradu. Po prijatí podpísanej dohody úrad dohodu zverejňuje. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.

Finančné príspevky sa poskytujú mesačne, na základe zaslaného výkazu.

Postup úradu pri vypracovaní dodatkov k aktuálne platným dohodám Úrad v prípade žiadateľov, ktorí majú uzatvorenú dohodu v rámci opatrenia č. 2 bezodkladne spracuje dodatok k tej dohode. Dodatok bude možné uzatvoriť len so žiadateľom, ktorý spĺňa podmienky zverejneného Oznámenia (platnosť na príspevky od 1.10.2020).

V prípade, ak bola pôvodná dohoda so SZČO podpísaná a zaslaná elektronicky, rovnakým spôsobom bude zaslaný aj dodatok k dohode. Rovnako to platí aj pri SZČO, ktorí pôvodnú dohodu podpísali fyzicky.

OPATRENIE č. 4

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ – 4A

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie / prevádzkovanie a ktorá od 01.10.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z

 • pracovného pomeru,
 • dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo
 • invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring / tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny (pozri opatrenie č. 2).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020.

UPOZORNENIE:

Finančný príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ – 4B

SZČO – fyzická osoba, ktorá:

a) je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur:

 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,

b) je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a

c) nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020.

Na účely opatrenia č. 4B sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Oprávnenými žiadateľmi finančného príspevku sú SZČO.

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa § 70 odsek 7 a odsek 8 zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ má:

a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov,

d) nemá voči úradu finančné záväzky,

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovaním z fondov EÚ, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) a g) preukazuje žiadateľ v žiadosti vyhlásením.

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

a) podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Žiadateľ, ktorému:

a) správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b) Sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa povolila žiadateľovi splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c) úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov je povinný preukázať odklad v zmysle písm. a) formou čestného vyhlásenia, povolenie na splátkový kalendár podľa písm. b) formou notifikácie alebo potvrdenia a splátkový kalendár podľa písm. c) overí úrad.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa náležitosti ustanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektoraTáto povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa do 31.12.2020 považuje za splnenú.

SZČO predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Na každé opatrenie (4A, resp. 4B) sa podáva samostatná žiadosť.

žiadosti má žiadateľ povinnosť predložiť prílohu Výkaz pre priznanie finančného príspevku. Výkaz (podáva sa samostatne výkaz na opatrenie č. 4A a výkaz na opatrenie č. 4B) je zároveň považovaný za žiadosť o úhrady platby.

Žiadosť/výkaz o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce nasledovne:

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť;

alebo

 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje/prevádzkovala alebo vykonáva/vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť alebo

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu úradu, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť,

alebo

 • osobne na adresu úradu, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje / prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ neuvádza číslo dohody. Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku.

Úrad vykoná kontrolu formálnej správnosti prijatej žiadosti.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,- eur za mesiace október a ďalšie mesiace. Od výšky príspevku sa odpočíta čistá mzda z pracovného pomeru, príjem dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo invalidný dôchodok poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %, za ktorý príspevok žiada.

DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

postup ako pri opatrení 2

Na stiahnutie: OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“ 

Zapojte sa do prieskumu „Prvá pomoc“ a vyjadrite svoju osobnú skúsenosť s čerpaním finančného príspevku