Finančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 23. septembra 2020 zobraziť celý profil

V predchádzajúcom článku sme sa venovali plateniu preddavkov na daň v bežnom období. Prišlo však obdobie mimoriadnej situácie a s ním aj mimoriadne opatrenia. Ako pandémia ovplyvnila platenie preddavkov na daň? Aké má daňovník, ktorý má povinnosť platiť preddavky na daň, možnosti?

Platenie preddavkov na daň počas pandémie

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie upravuje § 24a zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon prešiel počas svojej krátkej existencie už mnohými zmenami, doplneniami alebo úpravami a to z dôvodu, že sa snaží čo najrýchlejšie reagovať na zmeny aktuálnej situácie.

§ 24a ods. 1 predmetného zákona je pomerne zložito napísaný, no pokúsime sa do neho vniesť trochu viac svetla. Vďaka tomuto paragrafu je daňovníkovi umožnené, pokiaľ má povinnosť platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť je počas obdobia pandémie, za splnenia určitých podmienok, tieto preddavky na daň neplatiť. Daňovník neplatí preddavky na daň za obdobie bezprostredne nasledujúce po období:

  1. v ktorom, daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka,
  2. daňovník predloží vyhlásenie o poklese tržieb príslušnému správcovi dane,
  3. daňovník predloží vyhlásenie najneskôr 15 dní pred splatnosťou preddavku na daň.

*Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Za tržbu sa pre výpočet poklesu tržieb považujú výnosy resp. príjmy dosahované z predaja výrobkov, tovarovslužieb po odpočítaní zliav. Porovnáva sa vždy rovnaké obdobie, a teda napríklad jún 2019 s júnom 2020 alebo druhý kvartál 2019 s druhým kvartálom 2020. V prípade, že daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva hovoríme o výnosoch (prevažne účty 601, 602, 604, ak povaha podnikania neurčuje inak). Ak daňovník vedie daňovú evidenciu alebo účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, hovoríme o príjmoch a teda o peňažnom plnení (inkasované na účet alebo v hotovosti).

Obdobie, za ktoré daňovník neplatí preddavky na daň, nie je obdobie v ktorom poklesli tržby, ale obdobie, ktoré po tomto období nasleduje. Pre úplné pochopenie uvediem dva príklady.

A/ Som štvrťročný platiteľ preddavkov na daň. Splatnosť preddavkov na daň za tretí kvartál (júl, august, september) je 30.09.2020. Pokiaľ v treťom kvartáli nechcem alebo nemôžem zaplatiť preddavky na daň, musím mať pokles tržieb najmenej 40% za obdobie druhého kvartálu (apríl, máj, jún). Musím vyplniť vyhlásenie o poklese tržieb a toto vyhlásenie zaslať najneskôr do 15.09.2020 príslušnému správcovi dane.

B/ Som mesačný platiteľ preddavkov na daň. Splatnosť preddavkov na daň za september 2020 je 30.09.2020. Pokiaľ za mesiac september nechcem alebo nemôžem zaplatiť preddavky na daň, musím mať pokles tržieb najmenej 40% za mesiac august. Musím vyplniť vyhlásenie o poklese tržieb a toto vyhlásenie zaslať najneskôr do 15.09.2020 príslušnému správcovi dane.

Vyhlásenie, ktoré daňovník posiela príslušnému správcovi dane, nájdete na oficiálnych stránkach Finančnej správy alebo kliknutím  na tento odkaz.

V prípade, že ste nezaznamenali pokles tržieb a napriek tomu preddavky na daň nemôžete alebo nechcete platiť, môžete skúsiť požiadať príslušného správcu dane o platenie preddavkov inak.