BezpečnosťManažmentPodnikanie xa Publikované 14. januára 2019 zobraziť celý profil

Jednou z povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS).

V platnosti je zákon č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého sú zamestnávatelia povinní oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (informácia o tejto povinnosti bola zverejnená už 01. decembra 2017).

Kde nájdem informáciu o tom, v ktorej kategórii sú moji zamestnanci?

Táto informácia sa nachádza v dokumente „Posudok o riziku“. V minulosti (do 01.12.2017) mohli posudzovať riziká bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici a BTS. Spomínaným dátumom im bolo odobrané oprávnenie na vykonávanie činnosti Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a teda už nemôžu posudzovať riziká a kategorizovať práce. Od 01. decembra 2017 tak môžu PZS vykonávať len Fyzické/Právnické osoby, ktoré získali oprávnenie od úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR). Odpoveďou teda je, že jednotlivé kategórie prác nájdete v dokumente Posudok o riziku.

Má dokument, Posudok o riziku časovú platnosť?

Áno, u kategórie 2 je platnosť posudku 18 mesiacov, po tejto dobe je potrebné riziká opäť posúdiť oprávnenou osobou. Preto, ak ste mali posudok vypracovaný od bezpečnostného technika, je potrebné si všimnúť dátum kedy bol posudok vypracovaný. Kategória práce 2 sa oznamuje na základe aktuálneho / platného posudku.

Doteraz sme nemali zabezpečenú PZS a taktiež nemáme Posudok o riziku, ako máme postupovať?

V prvom rade treba kontaktovať PZS (alebo verejného zdravotníka), ktorá získala oprávnenie od ÚVZSR. PZS majú pôsobnosť v rámci celej SR, takže môžete hľadať aj mimo svoj región.

Môžem nahlásiť kategóriu práce 2 na základe môjho odhadu (bez vypracovaného posudku o riziku)?

Áno ,môžete. POZOR, takéto oznámenie nie je platné, teda akoby ste si ani nesplnili povinnosť o oznámení kategórie 2! Oznámená kategória sa musí zhodovať s tým, čo je uvedené v Posudku o riziku, ktorý vypracovala PZS.

Som živnostník, musím aj ja ohlásiť kategóriu práce 2?

Ak sa jedná o Fyzickú osobu – podnikateľa (napr. SZČO), ktorá nezamestnáva iné osoby, tak nie je povinná zabezpečiť si posúdenie rizík, teda ani ohlásiť kategóriu 2. POZOR, Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné osoby si musí zabezpečiť posúdenie rizík ak vykonáva prácu kategórie 3 alebo 4. Ak Fyzická osoba – podnikateľ zamestnáva iné osoby, tak je povinná ohlasovať kategóriu 2.

Jednoosobová s.r.o. si musí zabezpečiť posúdenie rizík/zabezpečiť PZS?

Áno, ak sa jedná o zamestnanca s.r.o.. V prípade vzťahu, ktorý vznikne na základe Zmluvy o výkone funkcie konateľa medzi spoločnosťou a jej konateľom – nie je povinnosť mať posúdené riziká / zabezpečiť PZS.

Musí mať aj dohodár posúdené riziká?

Áno, aj dohodár je zamestnanec.

Od koľkých zamestnancov vzniká povinnosť zabezpečiť PZS?

Táto povinnosť vzniká už od 1 zamestnanca (aj dohodár).

Ako a kde sa oznamuje kategória práce 2?

Oznámenie sa podáva prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke ÚVZSR (záložka KATEGORIZÁCIA PRÁCE 2).

Ohlásením kategórie 2 sa nič nekončí. Zamestnávatelia musia sledovať platnosť Posudkov o riziku, ktoré je treba po 18 mesiacoch aktualizovať (v prípade prác kategórie 2), alebo pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika. Posudky o riziku, ktoré boli vypracované bezpečnostným technikom, bude treba opäť aktualizovať, posudky vypracované v novembri 2017 majú platnosť len do mája 2019! Nezabudnite si nastaviť pripomienku na január 2020 – opätovné oznámenie kategórie práce 2.

BONUS

Vedeli ste, že každý podnikateľ musí požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR o uvedenie priestorov do prevádzky? Platí to aj v prípade ak nemáte zriadenú prevádzkareň. Táto povinnosť je jednou zo základných povinností podnikateľa, ktorej nesplnenie je sankcionované. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Často kladené otázky a odpovede = Oznamovanie kategórie práce 2  

UPRAVENÉ 15.1. 2019, 20:50 hod. – „Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019.“