E-shopyPodnikaniePrávo a legislatívaVšeobecné obchodné podmienky xa Publikované 26. októbra 2018 zobraziť celý profil

S predajom tovaru je neoddeliteľne spojená zodpovednosť predávajúceho za vady dodávaného tovaru. Aj napriek tejto okolnosti, je v praxi pomerne častou situáciou nesprávne, prípadne nedostatočné plnenie povinností podnikateľov vo vzťahu k reklamáciám tovaru, odstraňovania jeho vád, prípadne riadneho uspokojovania nárokov kupujúcich v danej oblasti.

Predmetná skutočnosť je pravdepodobne spôsobená okrem iného aj samotnou roztrieštenosťou súčasnej právnej úpravy, v rámci ktorej je zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru upravená osobitne vo viacerých zákonoch a podzákonných predpisoch. Ako sa teda správne zorientovať v týchto právnych normách?

V prvom rade je potrebné si ozrejmiť, akým subjektom bude predávajúci svoj tovar dodávať

V prípade, ak pôjde o spotrebiteľov, t.j. fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení  kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, je situácia pre predávajúceho značne sťažená.

Predávajúci je v takom prípade limitovaný v dojednávaní si výhodnejších podmienok, a to predpismi spotrebiteľského práva. Medzi takéto všeobecne záväzné právne predpisy patrí Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.), zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.), zákon o tzv. zmluvách uzatváraných na diaľku (č. 102/2014 Z.z.), zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (č. 391/2015 Z.z.) a pod.

Z predmetného výpočtu zákonov je zrejmé, že zorientovať sa v problematike spotrebiteľských zmlúv je značne vyčerpávajúce, o to viac, že aj v tejto oblasti sa aplikuje zásada „neznalosť zákona neospravedlňuje“.

Efektívnym riešením, ktorým zároveň dôjde aj k splneniu viacerých informačných a oznamovacích povinností predávajúceho, je vyhotovenie reklamačného poriadku. Čo by však mal takýto reklamačný poriadok obsahovať?
Nepochybne identifikačné údaje predávajúceho, ako aj osoby, u ktorej je kupujúci oprávnený predložiť reklamáciu, ďalej predpoklady pre uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru, priebeh reklamačného konania, podmienky odstránenia vád tovaru, postup po vybavení reklamácie, poučenie o možnosti odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ako aj právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a ďalšie potrebné údaje a informácie.

Príprave znenia reklamačného poriadku je potrebné venovať dostatočnú pozornosť a prispôsobiť ho procesom, ktoré sú u predávajúceho zavedené. Okrem uvedeného so znením reklamačného priadku je nevyhnutné oboznámiť aj všetky osoby participujúce v reklamačnom konaní, nakoľko v prípade porušenia právnych predpisov je podstatné faktické konanie predávajúceho.

Zjednodušene povedané, ak by zamestnanec predávajúceho nesprávne vybavil reklamáciu vád tovaru, bol by za takéto protiprávne konanie zodpovedný predávajúci aj napriek tomu, že by správne nastavenie postupu bolo obsiahnuté v jeho reklamačnom poriadku.

Ak kupujúci nie je v postavení spotrebiteľa, otvára sa pre predávajúceho možnosť upraviť si v zmluve, prípadne vo všeobecných obchodných podmienkach, okolnosti ohľadom reklamácie vád tovaru oveľa priaznivejšie.

Prvým a asi najpodstatnejším pozitívom je, že predávajúci za danej situácie nie je zo zákona povinný poskytovať záruku za tovar, ďalej si môže limitovať rozsah nedostatkov, ktoré sa považujú za vady tovaru a taktiež nie je nútený plniť rozsiahle informačné a oznamovacie povinnosti vo vzťahu ku kupujúcemu. Čo je však podstatné, predávajúci si môže taktiež upraviť podmienky odstraňovania vád vo svoj prospech.

Ani táto „voľnosť“ úpravy zmluvného vzťahu však nie je neobmedzená a platí iba v prípade, ak tieto podmienky boli kupujúcemu známe alebo ku kúpnej zmluve priložené. Práve túto okolnosť podnikatelia častokrát opomínajú, nakoľko majú za to, že iba strohé umiestnenie všeobecných obchodných podmienok na vlastnej webovej stránke postačuje na to, aby bol kupujúci takýmito podmienkami viazaný.

S poukazom na vyššie uvedené je preto vhodné, aby podnikatelia investovali do správneho a legitímneho nastavenia podmienok zodpovednosti za vady tovaru a zosúladili znenie reklamačného poriadku nielen so zákonom, ale tento aj náležite prispôsobili svojej činnosti a interným procesom, nakoľko tým môžu predísť sankciám zo strany príslušných kontrolných subjektov.

Máte problém s vypracovaním reklamačného poriadku? Kontaktujte ma, rada vám pomôžem s jeho vypracovaním.