ManažmentPodnikanie xa Publikované 23. decembra 2016 zobraziť celý profil

Oslovil vás nový obchodný partner s požiadavkou, že má záujem o vaše služby alebo tovar, ktorý predávate? Je to vynikajúca správa. Avšak predtým, ako spolu uzavriete obchod, je veľmi dôležité, aby ste zistili o ňom čo najviac informácií. Nezabúdajte, že v podnikaní už dávno nepostačujú len pekné slová a sľuby.

V nasledujúcom texte sa dozviete 7 spôsobov, ako si môžete overiť kvalitu vášho potenciálneho nového obchodného partnera

  1. Obchodný register SR

Obchodný register SR vám poskytne prvé a základné informácie o novom obchodnom partnerovi.
Z obchodného registra dokážete zistiť identifikačné údaje týkajúce sa sídla, predmetov činnosti, spoločníkov, štatutárnych orgánov či výšky základného imania.

Osobitne vám odporúčam sa zamerať na spoločníkov, pretože údaje o nich môžu predstavovať prvotnú výstrahu, a to najmä ak ide o zahraničné osoby. Taktiež si nezabudnite pozrieť aj údaje o konateľoch, ktoré môžu naznačovať, že zrejme ide o tzv. „biele kone“.
V praxi sa dosť často stáva aj to, že spoločnosť nemá v obchodnom registri zapísané žiadne predmety činnosti alebo konateľov. Aj táto skutočnosť môže byť v neprospech nového obchodného partnera.

  1. FinStat.sk

FinStat.sk predstavuje ďalší spôsob, ako si môžete overiť nového obchodného partnera.
Tento portál obsahuje najmä ekonomické informácie vyplývajúce z uložených účtovných závierok za predošlé účtovné obdobia.
Zo získaných údajov viete vyčítať obrat spoločnosti, jej čistý zisk, aktíva, vlastný kapitál, výšku zaplatenej dane z príjmu za príslušný účtovný rok ako aj ďalšie užitočné ekonomické informácie.

Nezabudnite si prezrieť aj zoznam uložených účtovných závierok. Chýbajúce účtovné závierky môžu znamenať pre vás ďalšiu výstrahu, pretože nový obchodný partner nemusí byť aktívny.

Tip: Ak potrebujete získavať uvedené informácie o vašich nových alebo terajších obchodných partneroch pravidelne a vo väčšom množstve, portál okrem voľnej verzie ponúka aj svoje rozšírené platené verzie, ktoré vám poskytnú rôzne množstvo dodatočných funkcií.

Tip od Biznis klubu : Rozšírené možnosti a spôsoby ako si overiť obchodného partnera nájdete aj na webe –  www.indexpodnikatela.sk

  1. Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Na internetových portáloch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union) nájdete zoznam dlžníkov – neplatičov, ktorí majú záväzky na sociálnych a zdravotných odvodoch.
Predmetné zoznamy vám taktiež pomôžu vykresliť si hodnovernosť nového obchodného partnera. Ak v týchto zoznamoch nájdete zápis o ňom, je vhodné, aby ste spozorneli.

  1. Obchodný vestník SR

Obchodný vestník SR predstavuje ďalší užitočný nástroj, ktorý môžete použiť pri previerke nového obchodného partnera.
Prostredníctvom obchodného vestníka dokážete zistiť, či na majetok potenciálneho obchodného partnera nebol vyhlásený konkurz alebo či bola voči nemu povolená reštrukturalizácia.

Zároveň v obchodnom vestníku sa zverejňujú aj oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Táto skutočnosť taktiež predstavuje pre Vás značné riziko.

Tip: V prípade, ak potrebujete vyššie uvedené informácie získavať pravidelnejšie alebo vo väčšom množstve, dávam vám do pozornosti internetový portál www.vestnikonline.sk. Platená služba vám umožní si vytvoriť zoznam vlastných kontrolovaných subjektov. Následne vás bude systém automaticky informovať prostredníctvom zadaného e-mailu o prípadnom konkurze, reštrukturalizácii alebo konaní o zrušení spoločnosti bez likvidácie v súvislosti s kontrolovaným subjektom.

  1. Katasterportál.sk 

Katasterportál.sk vám taktiež pomôže si vytvoriť prehľad o majetkových pomeroch nového obchodného partnera.
Prostredníctvom tohto portálu si dokážete vyhľadať v rámci celého územia Slovenskej republiky všetky nehnuteľnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Na príslušných listoch vlastníctva môžete dokonca nájsť prípadné záložné práva, vecné bremená, exekučné záložné práva alebo zápisy o prebiehajúcich súdnych konaniach. Aj tieto údaje vám pomôžu vytvoriť si obraz o novom obchodnom partnerovi.

  1. Notársky centrálny register záložných práv

Notársky centrálny register záložných práv je oficiálny register záložných práv, ktorý je vedený Notárskou komorou Slovenskej republiky.

V tomto registri môžete nájsť všetky záložné práva, ktoré sú zriadené na majetok nového obchodného partnera.
V prípade, ak nájdete väčší počet takýchto práv, môže to pre vás znamenať väčšiu obavu.

  1. Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií je oficiálny register exekúcií, ktorý je vedený Slovenskou komorou exekútorov.
Prostredníctvom tohto registra si môžete overiť, či voči novému obchodnému partnerovi sú vedené prípadné exekučné konania.

Pozor: Prístup do centrálneho registra exekúcií a vyhľadávanie v ňom  sú spoplatnené. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke registra.

Záver

Je samozrejmosťou, že do vnútorných procesov nového obchodného partnera nebudete úplne vidieť, avšak v dnešnej dobe je verejne prístupné veľké množstvo cenných informácií.
Vyššie uvedené spôsoby vám v značnej miere dokážu pomôcť pri získavaní potrebných informácií, na základe ktorých sa dokážete celkom jednoznačne rozhodnúť o uzatvorení obchodu s novým obchodným partnerom.

Pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete právne služby neváhajte ma prosím kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.