EkonomikaFinancieKontrolyKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikaniePrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 28. novembra 2021 zobraziť celý profil

Od 15. novembra 2021 je účinný zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. V súvislosti s týmto zákonom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydal Vyhlášku č. 264 ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) tak zamestnávateľom s účinnosťou od 29. novembra 2021 nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancom v režime OTP. Za týmto účelom je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.

Koho definuje režim OTP?

Podľa vyhlášky sa za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (režim OTP) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a)  osoba kompletne očkovaná,
b)  osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
c)  osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríkladRT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

V OTP režime tak musia byť zamestnanci, pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, zmluvy podľa Obchodného zákonníka (napr. podľa § 269 tzv. manažérske zmluvy) a pod.

Akí zamestnanci spadajú pod výnimku?

Zamestnávatelia nemusia podmieňovať vstup v režime OTP na tých zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do kontaktu s inou osobou.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký postup majú zvoliť zamestnávatelia?

S cieľom naplniť uznesenie vlády vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania svojich zamestnancov. Ak zamestnanec pri vstupe na pracovisko nepredložil doklad preukazujúci, že zamestnanec je v režime OTP, má zamestnávateľ povinnosť umožniť zamestnancovi bezplatné testovanie na pracovisku.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov, vhodný priestor na testovanie a tiež poveriť autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov. Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Autorizovanou osobou sa podľa manuálu rozumie osoba, ktorú poverí zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku.

Autorizovaná osoba vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok testovania.

Ak je zamestnanec pozitívny, postupuje sa podľa metodiky

Ak je zamestnanec otestovaný na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom antigénového samotestu, bezodkladne sa postupuje podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Testovanie čiastočne zaplatia aj zamestnávatelia

Náklady budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za obdobie od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii. Náklady budú kompenzované za maximálny počet 5 kusov antigénových samotestov na jedného neočkovaného zamestnanca a/alebo zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19.  

Náklady na antigénový samotest bude uhrádzať štát vo výške 5,- eur na každého otestovaného zamestnanca, k tomu náklady spojené s testovaním sumou vo výške 1,- eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.

Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6,- eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.

Náklady na testovanie, vynaložené v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec Manuálu (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov, atď.) znáša zamestnávateľ.

Zamestnávateľ má zároveň povinnosť uskladniť antigénové samotesty predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania v zmysle platnej legislatívy a likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

Kedy žiadať kompenzácie?

O finančnú náhradu môžu zamestnávatelia žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky až v mesiaci január 2022 za všetky vykonané samotestovania zamestnancov jednorazovo. To uhradí finančnú náhradu až na základe doručenej žiadosti. Spôsob žiadosti MH SR oznámi do konca decembra 2021. 

Zdroje:
MHSR – manuál
ÚVZ SR – vyhláška
Vláda SR – uznesenia