PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 15. mája 2019 zobraziť celý profil

Nadväzne na predošlý článok k tejto téme pokračujeme dnes mixom špeciálnych rád pre podnikateľa – študenta popri zamestnaní ako zvládnuť čo najlepšie napísanie záverečnej práce. Kým v predošlej časti sme predstavili tri základné rady (1/ TÉMA NA MIERU; 2/ JEDNODUCHÝ a ZROZUMITEĽNÝ NÁZOV; 3/ ODBORNÉ ZDROJE – LITERATÚRA), tak v tejto časti pokračujeme ďalšími siedmymi radami takto:

4/ VEDECKÝ REŠERŠ:

Študentovi pri písaní diplomovej práce dramaticky môže uľahčiť jej písanie, keď si prečíta v odbornej (vedeckej, univerzitnej, školskej) knižnici alebo na internete viac podobných záverečných prác na rovnakú alebo veľmi podobnú súvisiacu tému. Najmä ich obsah a zoznam odbornej literatúry. Efektívnou pomôckou a šancou na skrátenie vlastnej prácnosti je dať si za poplatok vo vedeckej knižnici vypracovať odborný rešerš – výberový zoznam najlepšej literatúry (najlepšie aj dostupnej v tej knižnici na odber) k téme diplomovej práce.

5/ VÍŤAZNÝ OBSAH:

Napriek rôznym pokusom všelijakých učiteľov a školiteľov a vedúcich diplomových seminárov o zavádzanie inovácií, víťazný obsah diplomovky má byť, podľa nášho názoru, konzervatívne metodicko-logický v postupnosti. Pri písaní klasického listu (akéhokoľvek konceptu, úvahy), má tento iba tri kľúčové časti – úvod, jadro a záver.

Pri písaní diplomovej práce pôjde podobne o 3 kľúčové kapitoly: Prvá kapitola – teoretické (napr. Teoretické východiská skúmanej problematiky podľa názvu diplomovky). Druhá kapitola – má byť analyticko/praktická (napr. Analýza vývoja predmetu diplomovky v trende – časový rad aspoň 5 rokov od – do; swot analýza, ideálne prieskumný dotazník k objektivizácii dát), tretia kapitola – syntetická (napr. Návrh zefektívnenia a zlepšenia skúmaného predmetu diplomovky do budúcna).

Okrem troch nosných kapitol, treba doplniť aj časti: zoznam odbornej literatúry, úvod, záver a prílohy (prílohová časť).

6/ ÚVOD DIPLOMOVKY:

Veľa študentov a ich školiteľov robí základnú chybu v tom, že píšu úvod až po napísaní práce s podtónom emócií (dojmov), ale nie racia (pojmov). Úvod má byť, podľa mojich skúseností, napísaný hneď (v triu – osnova obsahu, zoznam literatúry) aspoň na hrubo, pričom po dokončení diplomovky sa môže jemne skorigovať alebo doplniť a upraviť.

Na začiatku diplomovky a pri jej štarte má byť napísaný najmä z 2 metodicko-logicko-pedagogických dôvodov:

1. CIEĽ práce – treba ho múdro vymedziť a umne naformulovať, lebo podľa neho by pri písaní práce mal študent postupovať (podobne ako kuchár pri varení podľa receptu) systematicky krok za krokom.

2. VEDECKÉ METÓDY – využívané pri písaní práce (napr. induktívno-deduktívna, analyticko-syntetická, swot-analýza, komparačná analýza, atď.) do úvodu napísať, aby bolo zjavné a jasné, že nejde o písanie beletrie – aby si to študent pri písaní stále uvedomoval a nepísal tak v práci o fantázii, ale o realite.

7/ PRVÁ KAPITOLA – TEORETICKÁ:

Do jej prvých riadkov je vhodné napísať, kto sú najlepší odborníci na skúmanú teoretickú problematiku diplomovky zo zahraničia a z domova, ktorí teoretici a ktorí praktici, z ktorých názorov , stanovísk a diel pisateľ vo svojej práci najmä vychádzal (asi ním najviac a najčastejšie v diplomovke citovaní autori).
Potom písať od začiatku tesne súvislo k téme práce, ale nepísať a neuvádzať tam nepodstatné súvislosti (tzv. „vatu“) bez ladu a skladu, zmyslu i rozmyslu, len aby pribudli nejaké stránky do obsahu práce. Dôležité je zadefinovať a porovnať viac definícií, názorov odborníkov k jednotlivým hlavným pojmom – slovám v názve diplomovej práce.

Kombinovať treba nielen text v písaní kapitol diplomovky, ale aj podporiť ilustratívnosť – správnym dôkazom k lepšej predstavivosti i obrazotvornosti (napr. vhodný obrázok, tabuľka, graf, vývojový diagram, systémovo-procesná schéma).

8/ DRUHÁ KAPITOLA – ANALYTICKÁ:

Jej jadrom by mala byť bádateľsko / výskumná rola študenta v diplomovke. Zvyčajne ide o potvrdenie a objektivizovanie informácií a zistení z prvej kapitoly v rovine teórie premostením a transformáciou do praxe, aby sa toto výskumné realizovanie čo najviac objektivizovalo. Túto časť ľahšie zvyčajne napíšu externí študenti (študujúci popri zamestnaní) už so skúsenosťami z praxe ako iba interní študenti denného štúdia, ktorí ešte nikdy a nikde nepracovali.
Pri písaní tejto kapitoly je nutné vždy zostaviť zodpovedne tabuľku SWOT-analýzy (silné a slabé stránky, riziká a príležitosti) a je možné to vylepšiť dotazníkovým prieskumom rozoslaným vybranej vzorke dotazovateľov, ktorí z praxe k predmetu diplomovky vedia najviac.

9/ TRETIA KAPITOLA – SYNTETICKÁ:

Táto časť diplomovky má byť to najlepšie v práci študenta s najvyššou osobnou pridanou hodnotou a jedinečnou originalitou. Má predstavovať výlučne vlastné názory a slová, osobné nápady na zlepšenia, zefektívnenie, zdokonalenie a precizovanie súčasného stavu problematiky v diplomovke do budúcnosti.

Keďže to má byť výkladná skriňa diplomovej práce, študenti majú s jej napísaním aj najväčšie problémy. Táto kapitola by mala byť skombinovať ideové prieniky – teoretické zistenia z prvej kapitoly s praktickými informáciami z druhej kapitoly a vyústiť do zjednotenia najlepších a najcennejších informácií diplomovej práce v tretej kapitole.

Efektívna štruktúra tretej kapitoly by mohla vyzerať aj takto: tézy, z nich opatrenia, z nich konkrétne návrhy, z nich najúčinnejšie priority a z nich súhrnná tabuľka najdôležitejších (podľa názoru študenta) postupných krokov plánu na zlepšenie stavu aj s časovým harmonogramom plnenia.

10/ ZÁVER a PRÍLOHY:

Do záveru je okrem stručného zhodnotenia procesu napísania práce a podčiarknutia hlavných zistení a kľúčových informácií z tretej kapitoly nutné napísať najmä, že cieľ práce diplomovky vytýčený v úvode bol splnený – konkrétne v tom a v tom. Tiež, že teoretické prínosy diplomovky sú konkrétne v tom a v tom a praktické prínosy v tom a v tom.

Do príloh – je vhodné doplniť niektoré kľúčové registre, schémy, formulár dotazníkového prieskumu, aktuálna strana z programového vyhlásenia vlády k riešenej téme, atď.

(Pokračovanie nabudúce)