HR/PersonalistikaManažmentZmeny v legislatíve xa Publikované 1. marca 2021 zobraziť celý profil

V súčasnosti sa práca z domu, tzv. home office, stala úplne bežnou a počas lockdownu aj povinnou. Od 1. marca 2021 nás čakajú viaceré zmeny.

Zaviedli sa nové pojmy ako domácka práca alebo telepráca, ktorá je trvalá a pravidelne vykonávaná z domu zamestnanca.

Patria k nej viaceré benefity a musí byť dohodnutá už v pracovnej zmluve

Druhou možnosťou je príležitostný home-office, ktorý je iba mimoriadnou možnosťou na prácu z domu.

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „Trochu nejasné je rozlišovanie medzi trvalou a príležitostnou prácou z domu. Trvalá práca musí mať charakter pravidelnej práce a byť dohodnutá v pracovnej zmluve. Otázkou zostáva čo je to pravidelnosť? Či to musia byť vo fixné dni (pondelok a piatok) alebo stačí stanoviť, že to budú 2 dni týždenne. Prax ukáže, ako sa zamestnávatelia s otázkami vysporiadajú a či bude nutné legislatívu upraviť.“

Dôležitou zmenou má byť aj ochrana súkromného života zamestnanca, ktorý má tzv. právo odpojiť sa

Nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť. Na telefóne a emailoch teda nemusí byť večer a ani počas sviatkov alebo dovolenky.

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „Pri trvalej práci z domu zamestnanec nemá nárok na preplatenie nadčasov, či príplatok za prácu vo sviatok. Zamestnanec a zamestnávateľ sa ale môžu dohodnúť aj odlišne, a firma môže preplácať nadčasy, ak prideľuje zvýšené množstvo práce.“ 

K trvalej domácej práci, telepráci patria aj mnohé benefity, ako napríklad pružný pracovný čas alebo úhrada zvýšených výdavkov na prácu. Tieto benefity sa vzťahujú iba na pravidelnú prácu z domu a netýkajú sa príležitostného home-office. Pri trvalej domáckej práci (telepráci) musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné vybavenie – počítač, internet, tlačiareň, … . Vtedy mu však bude firma povinná uhradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov.

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „V prípade, ak výdavky na prácu z domu firma dostatočne preukáže a zdokumentuje, môže ich zamestnávateľ zahrnúť do mzdy zamestnancov aj vo forme paušálnej odmeny. V takom prípade z tejto sumy zamestnanec nemusí platiť dane a odvody.“ 

Článok pokračuje pod reklamou

Počas práce z domu má zamestnanec nárok aj na poskytnutie stravy, ak odpracuje viac ako štyri hodiny

Zamestnávateľ mu buď zabezpečí stravu alebo poskytne finančný príspevok, či stravné lístky. Pri práci z domu treba myslieť aj na BOZP. Firma má rovnaké povinnosti ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), akoby bol zamestnanec na pracovisku. 

Radovan Ihnát – Slovenská komora daňových poradcov: „Zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP aj pri home office a nesie zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel. Na zamestnanca sa pri home office hľadí, akoby bol v práci a akýkoľvek úraz pri výkone práce z domu, môže byť považovaný za pracovný úraz.“

V prípade, ak zamestnanec pracujúci z domu ochorie, má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.

Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky

Musí to pracovníkovi oznámiť aspoň 14 dní vopred. Táto lehota môže byť výnimočne skrátená iba so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky zo dňa na deň je preto možné len na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca. Na záver dodáme, že za normálnych okolností firma nemôže zamestnancom home office nariadiť, vyžaduje sa ich vzájomná dohoda.

Výnimkou je mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav a ešte aj 2 mesiace po ich odvolaní. Vtedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu formou home office, ak to druh práce umožňuje. Opäť nie je zrejmé, či na takýto výkon práce z domácnosti sa vzťahujú pravidlá pre domácku prácu/teleprácu.