Finančný manažmentManažmentStravné výdavkyÚčtovníctvoZmeny v legislatíve xa Publikované 11. februára 2021 zobraziť celý profil

Novelou Zákonníka práce sa rozširuje možnosť poskytovať miesto stravných lístkov finančný príspevok na stravovanie na všetkých zamestnancov.

Doposiaľ bol zamestnávateľ povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie len zamestnancom:

  • vykonávajúcim prácu na pracovisku za podmienok, ktoré vylučujú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie (formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka);
  • ktorým bez ohľadu na výkon práce a pracovisko nemôže vôbec zabezpečiť stravovanie – ani vo vlastnom stravovacom zariadení / v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ani formou stravného lístka;
  • ktorí na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom;
  • ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ im nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Zmeny v zákone účinné od 1. marca 2021

Od 1. marca 2021 bude možné finančný príspevok na stravovanie poskytovať aj iným ako uvedeným zamestnancom, s výnimkou tých, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi vzniká od marca povinnosť umožniť svojim zamestnancom vybrať si medzi stravným lístkom alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnanec je viazaný týmto svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ na základe vlastného rozhodnutia zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravného lístka, alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie.

Zákon v novelizovanom ustanovení výslovne uvádza, že podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.  

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže v internom predpise stanoviť všetky pravidlá týkajúce sa nielen voľby zamestnancov medzi týmito možnosťami, ale aj samotnej realizácie (t. j. spôsobu vydávania stravných lístkov a výplaty finančného príspevku). V rámci doterajšej praxe vyplácania finančných príspevkov na stravovanie platilo, že tieto sa vyplácali buď v hotovosti (t. j. jedni zamestnanci dostali stravné lístky, iní hotovosť) alebo bola táto hodnota zasielaná na účet zamestnanca, zväčša spoločne so mzdou. V tomto prípade je však potrebné mať na pamäti, že finančný príspevok sa musí poskytovať vopred v reálnom čase, aby si za neho zamestnanec mohol zabezpečiť stravovanie. 

Zároveň musí zamestnávateľ predísť situácii, kedy by boli zamestnanci poberajúci finančný príspevok znevýhodnení voči tým, ktorí dostávajú stravné lístky (napr. v dôsledku neskoršej výplaty príspevku na účet zamestnanca než je deň odovzdania stravných lístkov). V internom predpise bude preto potrebné nastaviť taký mechanizmus, aby boli oba spôsoby časovo zjednotené a jediná zmena pre zamestnanca nastala len vo forme príspevku na stravovanie, ktorý od zamestnávateľa dostane.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie bude určená hodnotou, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka iným zamestnancom, ale súčasne najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (3,83 eur). Finančný príspevok na stravovanie tak aktuálne vychádza na najmenej 2,11 eur.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravného lístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie bude najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka, teda 2,11 eur, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (5,10 eur), teda 2,81 eur. V tomto prípade sa nejedná o limit na účely zdanenia na strane zamestnanca, keďže aj finančný príspevok na stravovanie bude od dane oslobodený. Jedná sa len o maximálnu sumu na účely uznania daňového výdavku zamestnávateľa zo sumy finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnávateľ má okrem vyššie uvedeného príspevku ako doposiaľ možnosť poskytovať zamestnancovi aj príspevok zo sociálneho fondu.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo v prípade zamestnávateľov, ktorí majú uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi stravných lístkov

Novela myslela aj na zamestnávateľov, ktorí majú uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi stravných lístkov. V zmysle prechodných ustanovení platí, že zamestnávateľovi, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok so sprostredkovateľom stravovacích služieb (pozn. emitenti stravných poukážok) vzniká povinnosť umožniť zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie až po skončení účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však od 1. januára 2022.

Zamestnávateľ s podpísanou zmluvou tak vie získať určitý čas na nastavenie procesov v súvislosti s danou zmenou. Dobrovoľná možnosť výberu v prípade existencie platnej zmluvy s emitentom stravovacích poukážok však nie je zakázaná.

Ku dňu zverejnenia tohto článku ešte nebola predmetná novela Zákonníka práce podpísaná prezidentkou Slovenskej republiky.


O spoločnosti Accace

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy.

Za 15 rokov sme si vybudovali stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach.