HR/PersonalistikaPodnikaniePracovné právoZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 7. novembra 2022 zobraziť celý profil

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia niektoré pravidlá vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Od 1. novembra 2022 je zamestnávateľ v pracovnej zmluve povinný dohodnúť len všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla, a to:
a.) druh práce a jeho stručná charakteristika,
b.) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
c.) deň nástupu do práce,
d.) mzdové podmienky.

Mzdové podmienky môžu byť dohodnuté aj v kolektívnej zmluve

Okrem uvedených všeobecných povinných náležitostí je zamestnávateľ v pracovnej zmluve povinný dohodnúť aj osobitné povinné náležitosti konkrétnej formy práce, ktoré Zákonník práce alebo osobitný predpis ustanovuje (napr. dojednanie pracovného pomeru na určitú dobu, dojednanie kratšieho pracovného času).

Pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania má zamestnávateľ možnosť sa rozhodnúť, či ich oznámi zamestnancovi vo forme písomnej informácie alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Povinnosti zamestnávateľa oznámiť zamestnancom niektoré informácie písomne

Ak pracovná zmluva neobsahuje ďalšie pracovné podmienky, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania najmenej v rozsahu týchto údajov:

a.) spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce,
b.) ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa § 86, § 87 a 87a, rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,
c.) výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia,
d.) splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov,
e.) pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,
f.) právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah.

Lehoty poskytovania informácii zamestnancom

Písomnú informáciu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi
• do siedmich dní od vzniku pracovného pomeru, ak ide o údaje podľa písm. a), b) a d),
• do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru, ak ide o údaje podľa písm. c), e) a f).

Informáciu zamestnávateľ poskytuje v listinnej podobe a môže túto informáciu poskytnúť aj v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.

Článok pokračuje pod reklamou

Neplatné dojednania pracovnej zmluvy

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom sú neplatné:
ak sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania a tiež ak zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času (tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov).

Náležitosti pracovnej zmluvy pri výkone práce mimo územia SR

Zákonník práce ustanovuje osobitné pravidlá pre obsah pracovnej zmluvy a obsah poskytnutých informácií v prípade, ak je miesto výkonu práce zamestnanca mimo územia Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ je v pracovnej zmluve zamestnanca s miestom výkonu práce v cudzine povinný dohodnúť so zamestnancom aj:
a.) miesto výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky,
b.) dobu výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky.

Zároveň je zamestnávateľ je navyše povinný poskytnúť zamestnancovi aj písomnú informáciu najmenej v rozsahu týchto údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva:
a.) mena, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo jej časť,
b.) údaj o ďalších plneniach spojených s výkonom práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
c.) údaj o tom, či je zabezpečená repatriácia zamestnanca a aké sa na ňu vzťahujú podmienky.

Ak doba výkonu práce v cudzine presiahne štyri po sebe nasledujúce týždne, zamestnávateľ poskytne túto informáciu pred odchodom zamestnanca na výkon práce do štátu mimo územia Slovenskej republiky. Informáciu zamestnávateľ poskytne v listinnej alebo elektronickej podobe.Na výkon práce v cudzine v trvaní nepresahujúcom štyri po sebe nasledujúce týždne sa zákonná povinnosť poskytnúť písomnú informáciu nevzťahuje.

V prechodnom období má zamestnávateľ 30 dní na odpoveď

V zmysle prechodných ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. novembrom 2022, písomnú informáciu v rozsahu povinných údajov len vtedy, ak zamestnanec o tieto údaje požiada a ak mu zamestnávateľ tieto údaje už neposkytol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022. Zamestnávateľ poskytne požadovanú informáciu do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti zamestnanca.

Zdroj: Národný inšpektorát práce / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.