EkonomikaPodnikanieSlovensko xa Publikované 17. októbra 2020 zobraziť celý profil

Zamestnávateľom a SZČO bolo od začiatku mimoriadnej situácie vyplatených takmer 586 miliónov eur cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. K 1. októbru 2020 tak úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli viac ako 122 tisíc dohôd. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať dopady koronavírusu na hospodársky život na Slovensku. 

Nástroje „Prvej pomoci“ stále využívajú najintenzívnejšie veľké podniky a mikropodniky a SZČO. Ich podiel na čerpanej sume sa oproti malým a stredným podnikom v auguste mierne zvýšil. Z odvetvového pohľadu pomoc prúdila najmä do priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva. Spomedzi opatrení dosiahlo najvyššie čerpanie opatrenie 3B. 

Štruktúra „Prvej pomoci“ za mesiac august 

Z piateho aktualizovaného vydania správy Prvej pomoci, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky, vyplýva, že v letných mesiacoch pokračoval postupný pokles v objeme čerpania pomoci. V auguste kleslo čerpanie o takmer tretinu oproti mesiacu júl.

Najintenzívnejšie nástroje „Prvej pomoci“ stále využívajú mikro a veľké podniky, ktoré v auguste čerpali viac ako dve tretiny poskytnutej podpory. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v odvetví priemyslu čerpali takmer polovicu celkovej sumy a pätina celkovej alokácie smerovala do odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu a stavebníctva. 

Situácia na trhu práce 

V auguste sa prvýkrát od začiatku pandémie znížila nezamestnanosť. V porovnaní s júlom poklesla evidovaná miera nezamestnanosti o 0, 05 p. b. , z úrovne 7,65 % v júli na 7,6 % v auguste. Za jeden z najdôležitejších faktorov poklesu vnímame oživenie zahraničného dopytu.

Okrem toho sa o zníženie prítoku uchádzačov postarali aj cielené opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu udržania zamestnanosti prostredníctvom „Prvej pomoci“. Hoci sa objem „Prvej pomoci“ znižuje kontinuálne od apríla, situácia vo viacerých odvetviach nedosahuje predkrízovú úroveň, s čím súvisí rozhodnutie vlády pokračovať v stimulácií pracovných miest až do konca roka 2020. Vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich týždňoch taktiež výrazným spôsobom ovplyvní ďalší vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku. 

Aktualizácia priebežnej správy ISP