PodnikaniePodpora startupov xa Publikované 28. marca 2017 zobraziť celý profil

BRATISLAVA 28. marca – Žiadatelia o nenávratné finančné príspevky u európskych štrukturálnych a investičných fondov musia splniť novú podmienku, vyplývajúcu zo zákona o registri partnerov verejného sektora.

Podľa tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2017, musí byť do tohto registra zapísaný každý, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. To neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

„Podmienku zápisu do registra musia splniť oprávnení žiadatelia, ktorí majú záujem získať prostriedky z výziev vyhlásených po  1. februári 2017 a aj z výziev, ktoré neboli k tomuto dátumu uzatvorené. Zápis do registra je však potrebné vykonať najneskôr deň pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,“ informoval Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.
 
Register partnerov vereného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do registra sám

Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa registra (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

Register partnerov verejného sektora (RPVS) prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie,  a  osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy.

Zdroj: Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.