Daňové priznanieEkonomikaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 3. apríla 2020 zobraziť celý profil

V aktuálnej situácii vláda prijala niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom. Tieto opatrenia umožňujú daňovníkom odložiť daňové priznanie bez oznámenia o tri mesiace, resp. podľa aktuálnych informácií budú môcť daňovníci podať daňové priznanie k dani z príjmu až na konci mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovníci takto môžu využiť automatické odpustenie sankcií.

Napriek týmto opatreniam zverejnilo účtovnú závierku v riadnom termíne do 31. marca 2020 viac ako 99 tis. firiem. Zo zverejnených výkazov sme vypočítali analýzu, ktorej výsledky nájdete online vypočítané na tejto adrese: Finstat.sk

Online analýza je aktualizovaná každý deň

Denne do databázy FinStat pribúdajú firmy s výkazmi za rok 2019. Na základe opatrení súvisiacimi s koronavírusom sa očakáva, že veľa firiem využije odklad daňového priznania a vzhľadom k neurčitému dátumu skončenia pandémie nie je jasné, kedy bude posledný deň na podanie daňového priznania.
Aké zaujímavé informácie sme zatiaľ zistili o viac ako 99 tis. firmách, ktoré už zverejnili výkazy?

  • Tržby firiem, ktoré ku dnešnému dňu zverejnili účtovnú závierku, klesli o 0,19% na 76 mld. €;
  • Rast tržieb, EBITDA aj zisku sa spomalil. Zisk oproti roku 2018 klesol o 2,66% na 3,6 mld. €;
  • 55,8% analyzovaných firiem je v roku 2019 v zisku, no ich počet medziročne mierne klesol o približne 3 percentuálne body;
  • V roku 2018 boli zrušené daňové licencie a podiel firiem s nulovou až zápornou daňou medziročne vzrástol v roku 2018 z 9% na 40% z celkových analyzovaných firiem a následne v roku 2019 vzrástol na 44,3%;
  • Daň z príjmu medziročne klesla o 31,5%, na čo má ale výrazný vplyv záporná daň z príjmu spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. vo výške -127,9 mil. €. Bez vplyvu tejto spoločnosti by medziročný pokles na dani z príjmu predstavoval 10%;
  • Dopad pandémie koronavírusu na ekonomiku bude počas tohto roka výrazný a spoločnosti vo vybraných odvetvia zasiahne pravdepodobne negatívne. Otázne bude, či dokážu tieto odvetvia pokryť výpadok tržieb zo svojich rezerv. Na základe mediánu ziskovej marže a EBITDA marže slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018), majú najnižšie marže práve tie odvetvia, ktoré môžu byť pandémiou ovplyvnené najviac, ako napríklad Cestovný ruch a gastro.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Veľkosť firmy sa dá merať viacerými kritériami, jedným z nich je výška tržieb spoločnosti. Na pozorovanej vzorke 99 782 firiem, ktoré k dnešnému dňu zverejnili svoju závierku, bolo 67,8% spoločností s tržbami do 100 tis. € a 20,1% v kategórii tržieb od 100 do 500 tis. €. Iba 0,9% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €. Nasledovný graf zobrazuje všetky kategórie tržieb.


Aktuálny rebríček firiem s najvyššími tržbami za rok 2019: Finstat.sk

EBITDA, zisk a tržby firiem

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou), na základe údajov z 99 782 firiem, má dlhodobý rastúci trend, i keď jej rast je už spomalený a za rok 2019 predstavovala iba 0,81% oproti predošlému roku.
Zisk má, podobne ako EBITDA, z dlhodobého hľadiska rastúci trend, avšak aktuálny medziročný vývoj zisku predstavuje pokles o 2,66% oproti roku 2018.

Vývoj tržieb na analyzovaných firmách má taktiež z dlhodobého hľadiska rastúci trend, ktorý bol najvýraznejší v roku 2018 a následne v roku 2019 mierne klesol o 0,19%. Tento vývoj sa ale s pribúdajúcim počtom účtovných závierok môže zmeniť.

Aktuálny rebríček firiem s najvyšším ziskom za rok 2019: Finstat.sk

Môžeme očakávať, že niektoré odvetvia budú počas tohto roka 2020 pravdepodobne negatívne ovplyvnené dopadom pandémie koronavírusu a ich tržby, EBITDA a zisky výrazne poklesnú. V rámci našej analýzy sme sa pozreli na medián ziskovej marže a medián EBITDA marže slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018).

Zisková marža vyjadruje, koľko percent tržieb vie spoločnosť premeniť na zisk. Hovorí nám, koľko predstavuje zisk z 1 € jej tržieb. EBITDA marža vyjadruje, koľko percent tržieb vie spoločnosť premeniť na zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Na rozdiel od samotného zisku, EBITDA vyjadruje prevádzkovú výkonnosť spoločnosti.

Spoločnosti pôsobiace v odvetví Cestovný ruch a gastro majú priemernú ziskovú maržu za posledné 3 roky (2016-2018) len 0,2%. Najnižšiu EBITDA maržu majú spoločnosti pôsobiace v odvetví Predaj a údržba vozidiel, iba 3,6%. To znamená, že aj napriek ekonomickému rastu, ktorý predchádzal tejto recesii, im pravdepodobne bude chýbať dostatok peňažných rezerv na pokrytie aktuálneho výpadku v tržbách.

Viac informácií o ziskovej marži a EBITDA marži slovenských odvetví si viete pozrieť v našej novej analýze „Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku“, ktorá Vám bola zaslaná 1. apríla 2020.

Nedávno sme zároveň pripravili aj analýzu slovenských sektorov priamo ohrozených koronavírusom, kde si môžete pozrieť, koľko spoločností pôsobí v odvetviach priamo ohrozených pandémiou, aké sú veľké z pohľadu tržieb, a ktoré regióny sú najviac ohrozené: Finstat.sk

Počet firiem v zisku

Z dlhodobého hľadiska je podiel firiem v zisku priemerne 60% z analyzovaného počtu 99 782 firiem za posledných šesť rokov. Avšak, v roku 2019 počet firiem v zisku predstavuje 55,8%, čo je pokles o približne 3 percentuálne body oproti minulému roku. Počet firiem v strate je 36,6% a nulový zisk malo 7,5% analyzovaných firiem.

Tržby a zisky podľa krajov

Najviac firiem, až 33% z analyzovaných firiem, je registrovaných v Bratislavskom kraji, čomu nasvedčuje aj najväčší podiel na tržbách a ziskoch oproti iným krajom. V Bratislavskom kraji je zároveň vyprodukovaných 49% z celkového podielu tržieb a 64% z celkového podielu ziskov.

Kategórie výšky dane za rok 2019 a jej vývoj od roku 2014

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017 vo výškach 480 €, 960 € a 2 880 €. V roku 2018 boli tieto daňové licencie zrušené a podiel firiem, ktoré majú zápornú až nulovú daň, vzrástol v roku 2018 z 9% na 40% na analyzovanej vzorke 99 782 firiem. Následne v roku 2019 podiel firiem so zápornou až nulovou daňou ešte narástol na 44,3%.

Záporná až nulová daň predstavuje aktuálne kumulatívnu hodnotu -151 mil. € z analyzovanej vzorky. Druhý najväčší podiel tvorí kategória zaplatenej dane od 1 € do 500 €. Túto daň zaplatí 17,1% firiem z analyzovanej vzorky a spolu predstavuje 3,4 mil. €. Najvyššiu daň v kategórii viac ako 10 tis. €, zaplatí 9,3% firiem z analyzovaného počtu 99 782 firiem, a to vo výške 784 mil. €,.

Aktuálny rebríček firiem s najväčšou splatnou daňou za rok 2019: Finstat.sk

Daň z príjmov

Daň z príjmu medziročne klesla o 31,5%, na čo má ale výrazný vplyv záporná odložená daň z príjmu spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. vo výške -186,7 mil. €. Bez vplyvu tejto spoločnosti by medziročný pokles na dani z príjmu predstavoval 10%.

Od zavedenia daňových licencií v roku 2014 mala daň z príjmov na vzorke 99 782 firiem rastúci trend. Avšak, aktuálna daň z príjmov za rok 2019 klesla o 31,5% na 727 mil. €. Je to ale z dôvodu zápornej odloženej dane z príjmov firmy VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. vo výške -186,7 mil. €, na ktorú mala vplyv rezerva na daňové riziko súvisiace s transferovým oceňovaním vo výške -198 mil. €.

Na druhej strane, splatná daň z príjmu spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., bola zaplatená vo výške 58,8 mil. €. Daň z príjmov, bez toho, aby sme brali do úvahy VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., by v roku 2019 bola 855 mil. € a v roku 2018 by predstavovala 952 mil. €, čo znamená medziročný pokles o takmer 10%.
Lepší prehľad celkového vývoja dane z príjmov dostaneme po tom, čo viac firiem zverejní svoje účtovné závierky.

Osobné náklady firiem

Zaujímavý dlhodobý rastúci trend evidujeme pri osobných nákladoch firiem. Na vzorke 99 782 analyzovaných firiem bol aktuálny medziročný nárast 5,07%, čo predstavuje 482 mil. €.

Analýza je vypočítaná k 3. aprílu 2020 a aktualizovaná na dennej báze s pribúdajúcimi závierkami. Pre aktuálnu analýzu kliknite na: Finstat.sk