Finančná správaPodnikanie xa Publikované 31. mája 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania pre podporné systémy. Jedno sa týka zabezpečenia poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa a druhé dodávky služieb, poskytovania podpory a rozvoja informačného systému finančnej správy – tzv. PKI.

Výzvy zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky týkajúcej sa poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov je 18 mil. eur bez DPH a predpokladaná hodnota zákazky PKI je 14,4 mil. eur. V oboch prípadoch ide o zákazky uzatvárané na viac rokov.   

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania

Jedno obstarávanie súvisí priamo s projektom eKasa, tj. online pripojením pokladníc na finančnú správu. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa – t.j. poskytovanie služieb externej certifikačnej autority, s neskôr predpokladaným vybudovaním internej certifikačnej autority. Produkty a služby tejto certifikačnej autority budú slúžiť v rámci zabezpečenia dôveryhodnosti a bezpečnosti komunikácie pokladníc s centrálnym riešením projektu eKasa v prostredí finančnej správy. Predpokladaná hodnota tejto verejnej nadlimitnej súťaže je 18 mil. eur bez DPH.

V druhom prípade ide o dodávku služieb pre ďalší rozvoj systému elektronických podpisov PKI finančnej správy. Systém PKI finančnej správy je využívaný ostatnými informačnými systémami finančnej správy. Produkty a služby, poskytované systémom PKI, súvisia s vytváraním optimálnych podmienok pre tvorbu a použitie elektronických podpisov v rámci informačných systémov finančnej správy a ich používateľov. Predpokladaná hodnota zákazky uvedenej verejnej nadlimitnej súťaže je vypočítaná na 14,4 mil. eur bez DPH.

Ponuky je v oboch prípadoch možné prekladať elektronicky do 8. júla 2019, kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena. Po otvorení a vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia. Finančná správa v oboch prípadoch uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom na 5 rokov.

Cieľom finančnej správy je vybrať dodávateľa, ktorý je schopný garantovať a dodať uvedené služby v požadovanej kvalite a rozsahu. Uchádzači musia preto pri oboch zákazkách dostatočne preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Všetky podmienky súťaže a pokyny pre záujemcov sú obsiahnuté priamo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v súťažných podkladoch.

zdroj: FS SR