Finančná správaKontrolyPodnikanie xa Publikované 8. decembra 2021 zobraziť celý profil

Colný úrad Prešov za necelý druhý polrok roku 2021 pri svojej kontrolnej činnosti zistil viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty. Zameral sa napríklad na kontrolu e-kasy, podarilo sa mu zaistiť aj niekoľko tisíc kusov falzifikátov v desiatkach tisíc eur.

Kontrolovaných bolo viacero oblasti

Colný úrad Prešov sa v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru zameral v druhom polroku tohto roka na niekoľko oblastí: kontrolu dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kontrolu legality nadobudnutia tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, kontrolu zákonných ustanovení o označovaní tovaru a kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Zistil pritom viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty.

Vyše 1/3 podnikateľov pochybí

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov skontroloval 102 prevádzok. Z výsledkov kontrol zistil porušenie zákona u 36 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje 35 % z celkového počtu a uložil pokuty v celkovej výške 10 650 eur.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:  nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient,

–  nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,

–  pokladničný doklad nespĺňal zákonné náležitosti,

–  neoznačenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade,

–  na evidenciu tržby bola použitá registračná pokladnica, ktorá nespĺňa zákonné podmienky.

Zaistili aj falzifikáty

V súvislosti s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov zaistili 2 412 kusov rôznych druhov falzifikátov (odevy, obuv, hračky, školské potreby) v celkovej hodnote takmer 40 000 eur a zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani predstavoval výšku 570 eur.

V rámci výkonu daňového dozoru zabezpečil destilačné zariadenie na výrobu liehu, kde osoba u ktorej sa zariadenie nachádzalo, nevedela preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. Ďalej pri kontrolách tovaru podliehajúceho spotrebným daniam colný úrad vykonal 62 kontrol, z toho 47 kontrol bolo zameraných na kontrolu označovania spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov kontrolnou známkou. V šiestich kontrolovaných prípadoch colný úrad zistil porušenie zákona, za čo uložil pokuty vo výške 150 eur. V jednom prípade je porušenie zákona riešené v správnom konaní.

Neviete ako pred kontrolami ďalej? Kontaktujte odborníkov!

Zdroj: Tlačová správa/ Finančná správa