Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 3. decembra 2020 zobraziť celý profil

Európsky dvor audítorov (EDA) vo štvrtok v správe pre médiá uviedol, že rozbieha audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť systému ochrany duševného vlastníctva EÚ.

Podľa správy EDA duševné vlastníctvo je pre hospodárstvo EÚ zásadne dôležité a zabezpečenie jeho ochrany na vnútornom trhu je kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Únie. Práva duševného vlastníctva poskytujú stimul pre inovácie, kreativitu a technologický rozvoj. Zabezpečujú aj ochranu proti nedovolenému rozmnožovaniu autorských diel a zabraňujú tým falšovaniu a pirátstvu, ktoré sú zložitým a stále rastúcim problémom.

Dopady falšovania sú veľké

Okrem hospodárskych škôd, ktoré falšovanie a pirátstvo spôsobujú, môžu byť aj otázkou verejnej bezpečnosti, čo sa prejavilo napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19.

EDA upozornil, že to platí najmä v odvetviach, v ktorých sú podniky EÚ svetovými lídrami: textilný priemysel, luxusný tovar či farmaceutické výrobky. Odhaduje sa, že odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere založené na duševnom vlastníctve, vytvárajú takmer 45 % HDP EÚ v hodnote okolo 6,6 bilióna eur a vytvárajú takmer tretinu všetkých pracovných miest v 27-člennej Únii.

Absencia účinných prostriedkov na presadzovanie práv duševného vlastníctva má odrádzajúci účinok na inovácie a kreativitu a spôsobuje znižovanie investícií. Práva duševného vlastníctva majú pre úspech vnútorného trhu prvoradý význam,“ uviedla v tejto súvislosti Ildikó Gállová-Pelczová, členka EDA zodpovedná za tento audit.

Audítori pripomenuli, že EÚ zaviedla regulačný rámec na harmonizáciu práv duševného vlastníctva a že vysokú mieru zodpovednosti za zabezpečenie riadnej a jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej Únii okrem členských štátov nesie aj Európska komisia a ďalšie orgány, ako napríklad Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Audit, ktorý sa práve začal, je zameraný na ochranné známky EÚ, dizajny používané členskými krajinami a zemepisné označenia EÚ. Jeho cieľom je posúdiť, či sú práva duševného vlastníctva na jednotnom trhu dobre chránené.

Duševným vlastníctvom sa rozumejú duševné výtvory, ako vynálezy, umelecké diela, symboly, názvy a zobrazenia používané v obchodnom styku. V súlade s medzinárodnými zmluvami sa práva duševného vlastníctva tradične delia na dve kategórie: autorské práva vzťahujúce sa na literárne diela, filmy a hudbu a potom práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na patenty (vynálezy), ochranné známky, dizajny a geografické označenia.

zdroj: TASR / úprava: redakcia