EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 14. augusta 2018 zobraziť celý profil

Bratislavskí colníci na pobočke Letisko – Cestovný styk zachytili v uplynulých dňoch väčšie množstvo finančných prostriedkov. Na územie Európskej únie sa 47 tisíc eur v hotovosti snažil previezť cestujúci zo Spojených arabských emirátov.

Colníci z pobočky CÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk zachytili v minulých dňoch cestujúceho zo Spojených arabských emirátov

Na územie EÚ vstupoval leteckou prepravou letom z Dubaja. Pri vstupe na colné územie únie si však nesplnil zákonnú povinnosť a neprihlásil prevážanú finančnú hotovosť vo výške 46 730 eur.

Hotovosť mal v batožine a po prílete podal colné vyhlásenie prechodom cez zelený pruh, v ktorom deklaroval, že „nemá nič na preclenie“. Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur a viac (aj v prípade ekvivalentu v inej mene), je povinná podľa Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Keďže tento cestujúci tak neurobil, za skutok mu colníci uložili blokovú pokutu vo výške 330 eur.

Cestujúcich upozorňujeme, že v prípade porušenia colných predpisov im môže byť udelená sankcia za colný priestupok:

  • pokarhanie v prípade, že neuposlúchnu výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,
  • pokuta,
  • prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eur.

V prípade, ak osoba dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné udeliť pokutu až do výšky 33 193,91 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eur. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eur. Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

zdroj: FS SR